เวทีสื่อสาธารณะ การสำรวจข้อมูลประชากร และสุขภาพคนไร้บ้านกับการต่อยอดเชิงปฏิบัติการและนโยบาย

featured

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม “เวทีสื่อสาธารณะ การสำรวจข้อมูลประชากร และสุขภาพคนไร้บ้านกับการต่อยอดเชิงปฏิบัติการและนโยบาย” เวทีสื่อสาธารณะครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลสำรวจข้อมูลประชากรคนไร้บ้านในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ที่ดำเนินการโดยโครงการ “การสำรวจสถานการณ์คนไร้บ้าน และการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร” ภายใต้การสนันสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code