เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2

ที่มา : แฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน


ภาพประกอบจากแฟนเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน


เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2 thaihealth


เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2 ปี 2562


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 – 15.30 น. หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน และตัวแทนสื่อชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2/2562 (สานใจฟอรั่ม) ว่าด้วย “ดิจิทัลกับการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง” ณ ห้องเมจิก โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ


ทางด้าน นายทศพร สมรักษ์ (นวก.หน่วยจัดการฯ และ บก.สื่อใต้บน) และเครือข่ายสื่อชุมชนจังหวัดกระบี่ ได้ผลักดันให้สื่อชุมชนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อผลักดันการจัดการข้อมูลทรัพยากรชุมชนสู่การพัฒนายกระดับชุมชนดิจิทัล ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านการเกษตร ด้านการจัดการทรัพยากร ด้านการสื่อสาร จากความต้องการของชุมชนในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อยกระดับชุมชนของตนเองให้ก้าวไกล สู่ระบบดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบต่อไปในอนาคต


เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 2 thaihealth


นอกจากนี้ทางคณะทำงานได้เชิญชวนให้ประชาชนได้ติดตามและติดตามข่าวสารการพัฒนาชุมชนวิถีเกษตรอินทรีย์ ทางเพจศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด และเพจชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน และสามารถเขียนข้อเสนอโครงการฯ หรือปรึกษาระบบดิจิทัลได้ทาง เว็บไซต์ ode.go.th


สนับสนุนโดย สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ภาคีสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Shares:
QR Code :
QR Code