เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา กลุ่ม/เครือข่าย โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น

featured

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี ซอย 64 กรุงเทพฯ สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัด เวทีระดมความคิดเห็นรวบรวมข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา กลุ่ม/เครือข่าย โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code