เวทีระดมความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา กลุ่ม/เครือข่าย โรงเรียนเอกชน

featured

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดี ซอย 64 กรุงเทพฯ สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นรวบรวมข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา กลุ่ม/เครือข่าย โรงเรียนเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code