เวทีระดมความคิดเห็นรวบรวมข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน

featured

เมื่อวันที่ 02 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นรวบรวมข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจปฏิรูปการศึกษา เพื่อนำข้อแสนอมาเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code