เวทีระดมความคิดเห็นรวบรวมข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย

featured

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมประมวลกุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคาแหง มหาวิทยาลัยรามคาแหง (หัวหมาก) สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นรวบรวมข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาจากกลุ่มเครือข่ายสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เพื่อนำข้อแสนอมาเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code