เวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 6 กรณี “ระบบเศรษฐกิจชุมชน”

featured

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) จัดเวทีผู้นำชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 6 กรณี “ระบบเศรษฐกิจชุมชน” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นกลายเป็นชุมชนฐานล่างที่มีพลังสามารถจัดการตนเองได้อย่างเข้มแข็ง โดยครั้งนี้นำเรื่อง “ระบบเศรษฐกิจชุมชน” ผ่านการนำเสนอพื้นที่รูปธรรม “เศรษฐกิจชุมชน สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” จาก 4 พื้นที่ มาเป็นแกนหลักในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และจุดประกายให้กับผู้เข้าร่วม ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) โดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้แทนองค์กรชุมชน นักวิชาการ เข้าร่วมกว่า 300 คน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/bRmbHY

Shares:
QR Code :
QR Code