‘เวทีถนนปลอดภัย 4.0’ ลดตาย 10 ต่อ 1 แสน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์โอเอ็นบี นิวส์


'เวทีถนนปลอดภัย 4.0' ลดตาย 10 ต่อ 1 แสน thaihealth


บูรณาการ 'เวทีถนนปลอดภัย4.0' ลดอัตราการตาย10 คน ต่อ 1 แสน


นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เผยว่า ได้จัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี 2561-2564 พร้อมบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4 และเวทีถนนปลอดภัย 4.0 โดยมีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เป็นความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.thairsc.com ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการบูรณาการการทำงานจัดทำแผนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับจังหวัด ทั้งแผนระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว จากนั้นนำแผนไปขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเสียชีวิตให้ลดลงอย่างเป็นรูปธรรม


'เวทีถนนปลอดภัย 4.0' ลดตาย 10 ต่อ 1 แสน thaihealth


"มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คนต่อประชากร 1 แสนคน ภายในปี 2563 และดำเนินการตามนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น ไม่เฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์เท่านั้น แต่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี"

Shares:
QR Code :
QR Code