เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา

สร้างสุขรัฐสภา

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2567 ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม “เวทีคนต้นแบบสร้างสุขรัฐสภา” ว่า รัฐสภา มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาวะดีทุกมิติ จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาโครงการรัฐสภาร่วมใจรวมพลังสร้างสุข ตามหลักการองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) จากข้อมูลสุขภาพของบุคลากรในวงงานรัฐสภา ปี 2566 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อ NCDs ซึ่งพบว่า มีไขมันในเลือดสูง 2.กลุ่มเสี่ยงป่วยโรค NCDs โดยพบความสมบูรณ์เม็ดเลือดไม่ปกติ และระดับกรดยูริคในเลือดสูง 3.กลุ่มปกติ โรค NCDs สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยง รับประทานอาหารหวาน มัน เค็มจัด ความเครียดจากการทำงาน และมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ถือเป็นการสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ทำให้เกิดเป็นโมเดลรัฐสภาองค์กรแห่งความสุขขยายผลสู่ประชาชนต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=365159

Shares:
QR Code :
QR Code