เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ที่มา : เว็บไซต์ Young Happy

แฟ้มภาพ

                    ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูร่างกายโดยเร็วและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง แบ่งได้เป็น 3 ระยะคือ ระยะเฉียบพลัน, ระยะฟื้นตัว, และระยะทรงตัว

1) ระยะเฉียบพลัน

                    คือ ระยะ 1-2 สัปดาห์หลังจากเป็นโรคหลอดเลือดสมอง การบำบัดฟื้นฟูจะเริ่มตั้งแต่ผู้ป่วยยังนอนอยู่บนเตียงเพื่อป้องกันการหดตัวของกล้ามเนื้อ การยึดติดของข้อต่อ และเตรียมความพร้อมของร่างกายสำหรับการบำบัดฟื้นฟูในขั้นต่อไป แต่ก่อนที่จะทำการบำบัดฟื้นฟู ผู้ป่วยต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพร่างกายและอาการต่างๆ โดยแพทย์และนักกายภาพบำบัดจะทำงานร่วมกันเพื่อกำหนดเป้าหมายในการฟื้นฟู และให้การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยตามแผนที่วางไว้ต่อไป

2) ระยะฟื้นตัว

                    หลังจากผ่านพ้นระยะเฉียบพลันไปแล้ว ผู้ป่วยจะเริ่มทรงตัว และอาจนั่งเป็นเวลานาน ๆ ได้ ช่วงนี้สามารถทำการบำบัดฟื้นฟูที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือแผนกกายภาพบำบัดเฉพาะทาง โดยจะทำการบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้มข้มตามแผนการฟื้นฟูที่แพทย์กำหนดไว้ให้ผู้ป่วยแต่ละราย

3) ระยะทรงตัว

                    เมื่อพ้นจากระยะฟื้นตัวไปแล้ว โดยทั่วไปผู้ป่วยจะมีการฟื้นฟูที่ดีขึ้น แต่หากไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติได้ก็มีโอกาสสูงที่อาการบกพร่องหรือ พิการนั้นจะติดตัวไปตลอดชีวิต ดังนั้น เมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลกลับมาอยู่ที่บ้าน จึงต้องทำการบำบัดฟื้นฟูที่บ้าน หรือที่สถานพยาบาลเฉพาะทางอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต เพื่อรักษาสมรรถภาพนั้น ๆ ให้คงอยู่ตลอดไป

Shares:
QR Code :
QR Code