เล่นเปลี่ยนโลก Play Worker ชวนเด็กเล่นกระตุ้นพัฒนาการ

featured

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และเครือข่ายเด็กและครอบครัว จัดมหกรรมเล่นเปลี่ยนโลก ตอน “พากันเล่น” มีเป้าหมายจุดประกายให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้จักและเข้าใจเรื่องการเล่นอิสระ ควบคู่กับการขับเคลื่อนวิถีการทำงานแบบ สสส. (ThaiHealth Way) ให้เกิดสังคมแห่งการใส่ใจสุขภาพ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาวะที่ดี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3x42mET

Shares:
QR Code :
QR Code