เล็งขยายโครงการ “บวชชีน้อยพบธรรม”

          อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแม่ชีไทยพัฒน์ เล็งขยายโครงการ “บวชชีน้อยพบธรรม ครอบครัวพบสุข” เสริมสร้างทายาทแม่ชีพัฒนาสู่ผู้นำด้านจิตวิญญาณ

/data/content/23363/cms/cdeflprtuvw7.jpg

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแม่ชีไทยพัฒน์ ครั้งที่ 3 ณ วัดซอยสามัคคี (ธรรมสุขใจ) คลอง 1 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ในเวทีดังกล่าว ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อพระครูพิศาลธรรมานุวัตร จว.วัดซอยสามัคคีธรรม สนับสนุนสถานที่และอื่นๆ เปิดการประชุม

          เครือข่ายแม่ชีไทยพัฒน์ ได้สะท้อนความคาดหวังในการมาสัมมนา หลายท่านได้มีแสดงความเห็นตรงกัน เป็นต้นว่า ได้กลุ่มแม่ชีวิทยากร ที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ และมีเครือข่ายที่มีบทบาททางสังคมทั้งทางโลกและทางธรรม นอกเหนืออื่นใดคือการได้เชื่อมสัมพันธ์และเสริมกำลังใจการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องบนวิถีปฏิบัติของแม่ชีที่แท้จริง

/data/content/23363/cms/aehjkmnqy368.jpg          ด้าน แม่ชีจุติภา ทรรพสุทธิ์ จากมูลนิธิธรรมานุรักษ์ จ.กาญจนบุรี  กรรมการเครือข่ายฯ ได้นำกิจกรรมเพื่อทำความรู้จักกัน โดยให้แม่ชีแต่ละท่านแนะนำตัวผ่านกิจกรรม “ดอกไม้น้อย” เปรียบเทียบตนเองกับดอกไม้ ผลสะท้อนจากกิจกรรมนี้ คือ ทุกคนได้เรียนรู้ธรรมะและตัวตนผ่านดอกไม้ นอกจากจะเป็นการฝึกให้รู้จักแสดงออก ทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอให้น่าสนใจอีกด้วย

          จากนั้น เป็นการนำเสนอบทบาทและงานที่ทำมาของเครือข่ายแม่ชีไทยพัฒนา โดย นายประญัติ เกรัมย์ ซึ่งมีใจความสำคัญว่า บทบาทของผู้หญิง ภิกษุณีหรือนักบวชสตรีในพุทธศาสนามีมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นผู้นำในด้านจิตวิญญาณ การศึกษา การเผยแผ่และอื่นๆ ในประเทศไทยผู้หญิงมีบทบาทไม่น้อยกว่าชาย แต่ก็ยังคงมีกรอบค่านิยมบางอย่างที่ทำให้บทบาทดังกล่าวเหมือนเป็นแค่มือรองเท่านั้น สังเกตได้จากค่านิยมที่ส่งเสริมการบวชของสามเณรที่มีทุกฤดูร้อนหรือเทศกาลต่าง ๆแต่กลับไม่มีการส่งเสริมการบวชชีน้อยเท่าที่ควร จึงน่าจะได้รับการหนุนเสริมเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง เพื่อให้พุทธศาสนาเป็นเรื่องของทุกคนและทุกเพศอย่างแท้จริง ซึ่งประเด็นนี้ น่าจะเป็นประเด็นหลักต่อไปในการเคลื่อนงานอย่างมีพลังของเครือข่ายแม่ชีไทยพัฒนา

          ด้าน พระครูพิศาลธรรมานุวัตร จว.วัดซอยสามัคคีธรรม ให้โอวาทว่า อาตมาอยากทำวัดให้เป็นเซเว่น ทุกคนมากินมาใช้มาแลกเปลี่ยนสินค้าภายในวัด ได้ไหว้พระสวดมนต์ และมีโอกาสให้ทานแบ่งปันกันกินการใช้ภายในวัด จึงได้ทำกิจกรรมหลายอย่างที่ตอบโจทย์ชุมชน เช่น จัดตลาดนัดชุมชน โดยเทศบาลคูคตสนับสนุน ให้ กรมการศาสนา สำนักงานพระพุทธ ไม่มีเงินมาให้ สำนักชีก็น่าจะทำได้ ทำกิจกรรมอะไร ต้องพยายามถ่ายรูปไว้ให้ครบทุกกิจกรรม เข้าทาง “มีรูป มีเรื่อง”  แม่ชีทุกวันนี้ไปไกลมาก บางแห่งมีภิกษุณี เป็นหลวงพี่หลวงน้ากันมาก กระแสกำลังมาทางนี้ การทำงานแม่ชีแบบนี้ ต้องตั้งใจมั่น ไม่ควรเอาเงินเป็นที่ตั้ง ควรเชื่อมร้อยด้วยใจ

          ช่วงบ่าย มีการทำ “สันทนาธรรม” จากคณะแม่ชีจังหวัดนครราชสีมา เป็นการนำกิจกรรมเพื่อทดลองกิจกรรมที่สามารถนำไปใช้กับเยาวชนหรือคนอื่นๆที่มาร่วมกิจกรรมในสำนักชีได้  ด้วยการเริ่มต้นแยกเป็น 2 แถว จับใบเขียว-เหลือง-แดง ให้แต่ละทีมแข่งกันว่าใครจะเสร็จตั้งแถวผ่านสีเขียวก่อน ซึ่งกิจกรรมนี้เน้นให้ความรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์ มีวินัย อดทนและซื่อตรง

/data/content/23363/cms/ejkrwxz12567.jpg

          พระเทพปริยัติวิมล  ผช.จว.วัดบวรนิเวศวิหาร ได้แสดงความเห็นกับการสานเครือข่ายแม่ชีไทยพัฒนาว่า “แม่ชีมาแทนภิกษุณีในสายเถรวาทที่หายไปนานแล้ว ประชาชนและพระสงฆ์ส่วนใหญ่เข้าใจบทบาทแม่ชีมากขึ้นในการหนุนเสริมบทบาทและกำลังใจในการรักษาสถานะของกลุ่มแม่ชี แม่ชีเองต้องพัฒนาตนเอง โดยมีหลักงานทำงานที่อยากให้คณะแม่ชีได้ลองเอาไปใช้ คือ ทำงานด้วยใจ ด้วยปัญญา ด้วยธรรม ต้องพัฒนากาย-วาจา-ใจ ประกอบคู่กันไปด้วย จงควานหาคนดี อย่าไปหาความบกพร่องให้มากนัก และให้เลือกดี รวมดี ที่สำคัญอย่าขาดความต่อเนื่อง จะมีได้เราต้องทำดีให้ท่านเห็น นอกจากนั้น เรามีทายาททางธรรมน้อย เรากำลังขาดทายาททางธรรม ควรต้องมีผู้ช่วยในการทำงาน ต้องทำให้เขาเห็นประโยชน์ทั้ง 3 อย่างให้ได้ ซึ่งอาจแบ่งเป็นกลุ่มงานเช่น บริหาร-เผยแผ่-ศึกษา-สงเคราะห์ แล้วไปจับคู่กับพระสงฆ์ ทำประโยชน์ให้ได้ 3 อย่าง ภายใต้แนวคิด “ปริมาณสร้างคุณภาพ คุณภาพเพิ่มปริมาณ” ”

          ผลของการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ มีผลที่น่าพอใจ คือ

          1.ได้สมาชิกร่วมงาน 27 สำนัก ซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายถือเป็นรุ่นที่ 1มี 27 คน

          2. มีแม่ชีที่จะทำโครงการ “บวชชีน้อยพบธรรม ครอบครัวพบสุข “ จำนวน 7 สำนัก ทำเรื่องสุขภาพ 1-2 โครงการ ทำเรื่องปฏิบัติธรรม 2 โครงการ อีกโครงการหนึ่งคือเรื่องเป็นครูสอนในโรงเรียน ที่เหลืออีก 9 ท่าน จะไปช่วยเครือข่ายในงานต่างๆและให้ลงชื่อไว้

          3. ได้มีการฝึกศิลปะการพูดและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของผูพูด

          4. ได้ทำความเข้าใจและอธิบายความหมายของวิสัยทัศน์ของเครือข่ายแม่ชีไทยพัฒนา ที่ว่า “มองกว้างไกล ปรับตัวได้ทุกพื้นที่ ทำให้สุดดี พูนทวีกรรมฐาน”

 

 

          ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดยกัญญารัตน์ สุริยะวงค์ อาสาสมัครประสานงานเครือข่ายแม่ชีไทยพัฒน์

Shares:
QR Code :
QR Code