เลี้ยงลูกอย่างไรให้ EQ ดี

ที่มา : หนังสือเลี้ยงลูกอย่างไรให้ EQ ดี โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


เลี้ยงลูกอย่างไรให้ EQ ดี thaihealth


แฟ้มภาพ


เด็กจะมีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยการเลี้ยงดู เช่น


ให้ได้รับนมแม่ครบอย่างน้อย 6 เดือน 


เด็กทารกควรได้รับนมแม่ครบถ้วนอย่างน้อย 6 เดือน   หลังจากนั้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยต่ออีก 6 เดือน และสามารถเลี้ยงด้วยนมแม่ต่อไปถึง 2 ปีหรือมากกว่านั้นได้ เพราะนมแม่ส่งเสริมการพัฒนาด้านสมอง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ และปัญหาสุขภาพจิตของเด็กในระยะยาวด้วย


ให้ได้รับสัมผัสทั้ง 5


สัมผัสทางกาย : การอุ้ม กอด


สัมผัสทางเสียง : การพูดคุยกับเด็ก ร้องเพลง หรือเปิดเพลงคลอเบาๆ 


สัมผัสทางรส : รสชาติของน้ำนมแม่


สัมผัสทางกลิ่น : เด็กที่ได้รับนมแม่จะคุ้นเคยกับกลิ่นน้ำนมและกลิ่นกายของแม่


สัมผัสทางสายตา : อุ้มเด็กไว้ใกล้ๆ บริเวณใบหน้า พูดคุยและจ้องมองเด็ก ขยับใบหน้าไปมาให้เด็กมองตาม หรือให้เด็กจ้องมองของเล่นสีสดใส


อ่านหนังสือให้ฟัง  


การอ่านหนังสือให้ลูกฟัง และให้เขาได้ดูภาพในหนังสือตั้งแต่ยังเป็นทารก จะช่วยทําให้เด็กเรียนรู้ความรู้สึกผ่อนคลาย เพลิดเพลิน รวมทั้งยังเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เด็กจะชอบฟังนิทานเรื่องเดิมซ้ำหลายครั้งจนจําได้และสามารถเล่าให้คนอื่นฟังได้ด้วย


ดนตรีสร้างความสงบ  


เมื่อเด็กฟังเพลงที่มีทํานองและจังหวะช้าๆ เบาๆ ก็จะรู้สึกสงบ มีสมาธิ และจิตใจผ่อนคลาย ส่วนเพลงที่มีทํานอง และจังหวะเร็วก็จะมีผลทําให้เด็กรู้สึกสดชื่นแจ่มใสและมีจิตใจที่ร่าเริงเบิกบาน


ให้เป็นฝ่ายเลือก  


อย่าพยายามยัดเยียดสิ่งที่เด็กไม่ต้องการหรือไม่ชอบ ควรให้เขาลองเลือกสิ่งที่เขาต้องการหรืออยากทํา แล้วพ่อแม่คอยช่วยพัฒนาจุดด้อยของลูกให้ดีขึ้น โดยอาจให้เขาลองเลือกง่ายๆ เช่น เสื้อผ้า หรืออาหารที่เขาต้องการ เป็นต้น


ให้ได้เล่น  


การเล่นจะทําาให้เด็กรู้จักการยอมรับกฎระเบียบ และถือปฏิบัติตาม พร้อมเห็นคุณค่าของการเคารพกฎกติกาการเล่น เกิดทักษะการเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รู้จักควบคุมอารมณ์ การแบ่งปัน และการแก้ปัญหา นอกเหนือจากการช่วยพัฒนาด้านสติปัญญาและร่างกาย


ให้ได้เผชิญปัญหา   


เด็กควรมีโอกาสได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับปัญหาด้วยตัวเอง โดยผู้ใหญ่คอยเฝ้าดูและให้คําแนะนําอยู่ห่างๆ เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา ฝึกความอดทน และรับมืออารมณ์ของความผิดหวังเมื่อสิ่งต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

Shares:
QR Code :
QR Code