เลิกบุหรี่ ใครช่วยได้บ้าง

ที่มา : จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 2564


เลิกบุหรี่ ใครช่วยได้บ้าง thaihealth


แฟ้มภาพ


หลายคนอยากเลิกบุหรี่ เเต่ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหน อย่างไร มีใครหรือหน่วยงานใดที่จะช่วยเหลือให้ความตั้งใจนี้สำเร็จได้บ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก 


คลินิกฟ้าใส : สสส. และภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันจัดตั้ง “เครือข่ายคลินิกฟ้าใส” เน้นการสร้างเครือข่ายการรักษาและบริการเลิกบุหรี่ตั้งแต่ในระดับชุมชนที่ได้รับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งเชื่อมโยงสถานพยาลทุกระดับทั่วประเทศ โดยมีระบบการจัดเก็บข้อมูลระดับชาติเพื่อนำไปสู่การออกแบบ วางแผน และพัฒนาระบบการให้บริการบำบัดรักษาการติดนิโคตินอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมีหน่วยงานบริการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายคลินิกฟ้าใส 589 แห่งทั่วประเทศ และพัฒนาแอปพลิเคชัน คลินิกฟ้าใสสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ให้บริการและช่วยเหลือ, คู่มือคลินิกฟ้าใสไร้ควัน เพื่อเป็นคู่มือให้ความรู้ ไทยไร้ควัน เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง และ Online web-based Self-study เพื่อสอนนิสิต นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาวิชีพสุขภาพ ในการบำบัดสนับสนุนการเลิกบุหรี่


สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 : สสส. สนับสนุนการให้บริการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ เพื่อให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์ในการเลิกบุหรี่ สนับสนุนเป็นกำลังใจให้ผู้ต้องการเลิกบุหรี่ โดยมีผู้ใช้บริการปีละนับแสนครั้ง มีการติดตามผู้เลิกบุหรี่อย่างเป็นระบบ พร้อมเชื่อมต่อระหว่างสายเลิกบุหรี่ 1600 กับสถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการ และชุมชน เพื่อช่วยให้ผู้ติดบุหรี่ได้รับการบำบัด ร่วมกับได้รับคำปรึกษาและติดตามให้กำลังใจจากสายเลิกบุหรี่ 1600


ร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่ : สสส. สนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ ในการส่งเสริมร้านยาทั่วประเทศแสดงบทบาทในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผ่าน 4 กิจกรรม ได้แก่ ร้านยาปลอดบุหรี่ 100% ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณร้านยา และไม่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ แนะนำสายเลิกบุหรี่ 1600 เป็นช่องทางในการเลิกบุหรี่ ส่งต่อศูนย์ติดตามการเลิกบุหรี่ เภสัชกรในร้านยาคัดกรอง ส่งต่อ และช่วยเหลือผู้ที่ติดบุหรี่ให้เข้าสู่กระบวนการเลิกบุหรี่ได้อย่างเหมาะสม และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการเลิกบุหรี่ให้สามารถเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ โดยได้มีร้านยาทั่วประเทศเข้าร่วมเครือข่ายร้านยาอาสาพาเลิกบุหรี่ 553 ร้านยา กระจายใน 13 เขตสุขภาพทั่วประเทศ


คลินิกทันตกรรม : สสส. สนับสนุนเครือข่ายวิชาชีพทันตแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อส่งเสริมประชาชนเลิกบุหรี่ในคลินิกทันตกรรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาในการช่วยเหลือผู้ติดบุหรี่ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, กองทันตสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, คณะทันตแพทย์ศาสตร์ทุกสถาบัน, ภาควิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยสาธารณสุขทุกแห่ง เป็นต้น มีการพัฒนาศักยภาพของทันตบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมยาสูบ พัฒนาต้นแบบคลินิกทันตกรรมช่วยเลิกบุหรี่ ในคลินิกทันตกรรม สังกัดสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 70 แห่ง นอกจากนี้ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบทันตแพทย์ในภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการเลิกบุหรี่   ผ่านโครงการ “Dentist Hero” โดยเชื่อมประสานการทำงานกับสายเลิกบุหรี่ 1600 ในการส่งต่อผู้ที่ต้องการรับการบำบัด ปัจจุบันมีทันตแพทย์ภาคเอกชนเป็นสมาชิกโครงการ 500 ราย


อสม. ช่วยคัดกรอง และชวนคนเลิกบุหรี่ : สสส. ทำงานร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในการพัฒนาศัพยภาพ อสม. ทั่วประเทศให้สามารถช่วยคนในชุมชนเลิกบุหรี่ และพัฒนาชุมชนต้นแบบให้คนเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งรณรงค์สร้างกระแสสนับสนุนให้เกิดบ้านปลอดบุหรี่ในชุมชนต้นแบบใน 2 จังหวัด 4 อำเภอ ได้แก่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อ.วังทอง อ.เนินมะปราง และอ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ซึ่งมี อสม. ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1,016 ราย และมี อสม. ผ่านการพัฒนาศักพภาพ 853 ราย ที่สามารถเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเลิกบุหรี่ในระดับพื้นที่ช่วยเหลือให้คนในชุมชนเลิกบุหรี่ได้จำนวนมาก

Shares:
QR Code :
QR Code