เลิกกินเหล้าตลอดชีวิต ทำความดีถวาย ร.9

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


เลิกกินเหล้าตลอดชีวิต ทำความดีถวาย ร.9 thaihealth


จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานรวมพลคนหัวใจเพชร เลิกกินเหล้าตลอดชีวิต ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9


นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานรวมพลคนหัวใจเพชรเลิกเหล้าตลอดชีวิต ทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 จังหวัดร้อยเอ็ด ที่วัดทุ่งสว่างบ้านจาน ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายคมกริช เวียงรัตน์ ประธานชมรมคนหัวใจเพชรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ตามธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมไทย ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาทุกปี จะมีกิจกรรมรณรงค์ให้คนที่ดื่มเหล้าได้ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา เป็นประจำทุกปี โดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ปี 2547 จนกระทั่งปัจจุบันเป็นปีที่ 15 แล้ว


เลิกกินเหล้าตลอดชีวิต ทำความดีถวาย ร.9 thaihealth


สำหรับเข้าพรรษาปี 2560 นี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ได้รณรงค์ให้ประชาชน พักตับ งดเหล้าครบพรรษา ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม  ถึง 5 ตุลาคม 2560 เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด 2 หมู่บ้าน ในปี 2560 ที่ประสบผลสำเร็จในระดับที่น่าพอใจ และเพื่อให้การดำเนินงานรณรงค์งดเหล้าในหมู่บ้านเกิดความต่อเนื่อง ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของปัญหา และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดตั้งชมรมอาสาสมัคร เครือข่ายองค์กรงดเหล้าประจำหมู่บ้านมีชื่อย่อว่า ชมรม อ.สคล. ขึ้น มีสมาชิกเป็นคนหัวใจเพชรไม่ดื่มไม่สูบตลอดชีวิต ทำหน้าที่ในการติดตามให้กำลังใจให้คำแนะนำเพื่อให้คนดื่มเหล้า และคนหัวใจหินลดละเลิกการดื่มเหล้าอย่างต่อเนื่องในช่วงออกพรรษาจนสามารถเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิต ในที่สุดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตร ชมรมอาสาสมัครเครือข่ายองค์กรงดเหล้าประจำหมู่บ้าน (อ.สคล.) 14 หมู่บ้านในตำบลทุ่งกุลา มอบเกียรติบัตร คนต้นแบบเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ตลอดชีวิตหรือคนหัวใจเพชร 2 หมู่บ้าน และมอบเกียรติบัตรคนต้นแบบงดเหล้าครบพรรษาหรือคนหัวใจหิน 141 คน ที่ สามารถงดเหล้าได้ ตลอด 1 พรรษา

Shares:
QR Code :
QR Code