เร่งแก้ยาสูบชุมชน ลดบริโภคบุหรี่มวน

ศจย. เร่งสกัดงานวิจัย สถานการณ์การปลูกยาสูบ-การควบคุม-แก้ปัญหาการบริโภคยาสูบระดับชุมชน ก่อนออกมาตรการด้านยาเส้น ป้องกันผู้สูบบุหรี่หน้าใหม่ภายในชุมชน


เร่งแก้ยาสูบชุมชน ลดบริโภคบุหรี่มวน thaihealth


น.ส.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวถึงการประชุมกลุ่มศึกษานโยบายด้านบุหรี่มวนเอง (แก้ปัญหายาเส้น) มาตรการทางสังคมในชุมชนและวิจัยเชิงปฏิบัติการว่า ศจย. มีการสนับสนุนทุนวิจัยโครงการวิจัยเกี่ยวกับแก้ปัญหาการบริโภคยาสูบในประเด็นต่างๆ โดยประเด็นเรื่องการบริโภคยาเส้นในกลุ่มประชากรในชนบท ได้แบ่งงานวิจัย 3 กลุ่มประเด็นหลัก คือสถานการณ์แนวโน้มการเพาะปลูกยาสูบ และยาสูบพื้นบ้าน


"โดยมีการวิจัยหลายประเด็น เช่น กรณีศึกษาการทำไร่ยาสูบของเกษตรกรใน จ.เชียงราย การเปลี่ยนแปลงการทำไร่และผลกระทบ โครงการวิจัย เรื่องสถานการณ์แนวโน้มการเพาะปลูกยาสูบพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด เชียงราย แพร่ พะเยา และน่าน เรื่องเส้นทางเส้น เกษตรกรผู้ปลูกผู้ผลิตเส้น ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคบุหรี่มวนเองและการมีส่วนร่วมในการสร้างและใช้มาตรการทางสังคมในการป้องกันนักสูบหน้าใหม่" น.ส.ศิริวรรณ กล่าว


น.ส.ศิริวรรณ กล่าวอีกว่า การวิจัยด้านการควบคุมและแก้ปัญหาการบริโภคยาสูบระดับชุมชน จำนวน 26 โครงการ โดยเน้นการวิจัยการควบคุมและแก้ปัญหาการบริโภคยาสูบระดับชุมชนเน้นสำรวจรูปแบบ วิธีการ การแก้ปัญหา และแนวทางป้องกันยาสูบภายในชุมชน และงานวิจัยที่นำมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเรื่องยาสูบไปปฏิบัติไปพื้นที่ จำนวน 16 จังหวัด โดย ศจย.ได้สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ทั้งนี้จะมีการเพิ่มงานวิจัยด้านการส่งเสริมพลังและพัฒนาเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพชุมชน และการควบคุมและแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบอย่างเป็นระบบถือเป็นแนวทางการวิจัยที่ต้องเน้นเพิ่มขึ้น เพื่อศึกษาทักษะความจำเป็นสำหรับผู้นำในชุมชนการป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ในชุมชน การโน้มน้าวผู้สูบหน้าเก่าให้เลิกบุหรี่และยาเส้น และศึกษาวิธีการและการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังทางสังคมในการป้องกันผู้สูบหน้าใหม่ภายในชุมชน


น.ส.ศิริวรรณ กล่าวด้วยว่า ศจย. จะมีการสรุปงานวิจัยโดยแบ่งเป็นกลุ่มงานวิจัยต่างๆ เช่น มาตรการเรื่องยาเส้น บุหรี่มวนเอง สถานการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น โดยจะได้สกัดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยต่างๆ และนำมาสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมทั้งการทำคู่มือเพื่อพัฒนามาตรการในการลดการบริโภคบุหรี่มวนเอง และข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้เกิดการลงทุนเชิงนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะมีการจัดข้อทำสรุปเพื่อนำเสนอในช่องทางต่างๆ ต่อไป


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code