เร่งคุมเข้มความสะอาด หลังพบท้องร่วงเฉียบพลัน ย้ำโรงเรียน-สถานประกอบการเข้มสุขอนามัย

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ 

                   เร่งคุมเข้มความสะอาด หลังพบท้องร่วงเฉียบพลัน ย้ำโรงเรียน-สถานประกอบการเข้มสุขอนามัย

                   นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศแปรปรวนในประเทศไทยทั้งฝนตก อากาศเย็น ส่งผลให้เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะเชื้อโนโรไวรัสและโรต้าไวรัส ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดโรคอุจจาระเฉียบพลันหรืออุจจาระร่วงรุนแรง โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับรายงานจากหลายพื้นที่พบเด็กท้องร่วงเฉียบพลันในโรงเรียน รวมทั้งพบคณะศึกษาดูงานที่เข้าพักในรีสอร์ตจังหวัดจันทบุรี จำนวน 20 คน มีอาการอาหารปวดท้อง ถ่ายเหลว และอาเจียน จากสถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นการระบาดของโรคอุจจาระเฉียบพลัน ที่เกิดขึ้นเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนและที่พัก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มอบหมายทีมภารกิจปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมดำเนินงานร่วมกับพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในทุกพื้นที่และทุกกลุ่มวัย

                   โดยให้สำรวจประเมินสุขลักษณะของสถานที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สถานประกอบการกระบวนการผลิตของสถานประกอบการ กิจการและแหล่งผลิตอาหารและน้ำดื่มน้ำใช้ เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร ตลาดสด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรค พร้อมให้คำแนะนำ ควบคุมกำกับการประกอบการ การจัดการกระบวนการผลิตของสถานประกอบการกิจการแหล่งผลิตอาการและน้ำดื่มน้ำใช้ให้มีความสะอาด มีการฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรค การดูแลส้วมให้สะอาดสังเกต ประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรค รวมทั้งการดูแลสุขลักษณะของอาคารและมีการจัดการขยะอย่างถูกต้อง

                   “ทั้งนี้ กลุ่มเด็กเล็กถือเป็นกลุ่มเสี่ยง กรมอนามัยจึงขอให้ครูและผู้ดูแลเด็กเล็กให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยจัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมให้ความรู้แก่นักเรียนในการดูแลสุขภาพและส่งเสริมพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลและมีอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันหรือเสี่ยงเกิดภาวะร่างกายสูญเสียเกลือแร่ อ่อนแรง เบื้องต้นให้ดื่มเกลือแร่ ORS และหากมีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์ทันที ส่วนผู้ประกอบปรุงอาหารควรมีสุขอนามัยที่ดี ดูแลสุขลักษณะอาคารสถานที่ สถานที่ผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็งได้มาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือและประชาชนควรมีพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดีโดยกินอาหารปรุงสุกใหม่ ควรล้างมือหลังเข้าห้องน้ำห้องส้วม และเมื่อสัมผัสจุดสัมผัสร่วม เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน”นพ.สุวรรณชัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code