“เรียนรู้ – ร่วมสร้าง….โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก”

featured

เมื่อวันที่ 5 – 7 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 413 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ได้จัดการอบรม เรื่อง “เรียนรู้ – ร่วมสร้าง….โภชนาการสมวัยในศูนย์เด็กเล็ก” โดยความร่วมมือระหว่างโครงการสร้างสรรค์โอกาสและพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ภาคีสุขภาวะปี 2556 และโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย

Shares:
QR Code :
QR Code