เรียนรู้ผ่านการเล่น ตามหลัก ‘บวร’

ที่มา : ข่าวสด 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เรียนรู้ผ่านการเล่น ตามหลัก 'บวร' thaihealth


ดำเนินโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น"


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ดำเนินโครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น" ตามหลัก "บวร" มีเป้าหมายดำเนินการจังหวัดละ 1 แห่ง


เพื่อให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ สมองจะได้รับการพัฒนาใน 6 มิติ จนสามารถคิดนอกกรอบนำสรรพวิชาต่างๆ สร้างสรรค์ เชื่อมโยง ดัดแปลง ความคิดใหม่สุด เรียกว่าปัญญาและการเล่น เด็กมีการพัฒนาทางอารมณ์ มีสมาธิ มีสมองที่พัฒนา เชื่อมโยงร่างกาย และมีภูมิคุ้มกัน ฮอร์โมนที่สร้างให้เป็นคนดีเพราะมีความสุข

Shares:
QR Code :
QR Code