เรียนรู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ที่มา : สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข


โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดโครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้น ตั้งแต่การให้ความรู้แก่บุคลากร พัฒนาแนวทางปฏิบัติ การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน รวมถึงการสร้างความตระหนักเมื่อเกิดอาการของโรค แล้วรีบมาโรงพยาบาล ให้ทันเวลา ภายใน 4.5 ชั่วโมง เพื่อให้ยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำ


เรียนรู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง thaihealth


นพ.สมคิด  สุริยเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคที่มีอุบัติการณ์ การเจ็บป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น จากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่ามักมีสาเหตุจากโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง  เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เมื่อเกิดโรค แล้วเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หลังจากการรักษามักมีความพิการหลงเหลืออยู่ ระบบบริการทางการแพทย์จะต้องเน้นการรักษาครอบคลุม 4 มิติและองค์รวม


โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากสถิติสาธารณสุข พ.ศ.2548 พบเป็นสาเหตุการเสียชีวิต อันดับ 3 ในประชากรไทย และมีแนวโน้มสูงขึ้น หลังการได้รับการรักษาและรอดชีวิต มักจะมีความพิการหลงเหลืออยู่ 50 % เป็นภาระค่าใช้จ่ายต่อครอบครัว และค่าใช้จ่ายโดยรวมของประเทศ สถิติโรงพยาบาลสุรินทร์ มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง มารับบริการในปี 2558 และ 2559 พบจำนวน 2,294 ราย และ 2,617 ราย ตามลำดับ ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น อัตราตายของโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2558 พบร้อยละ 6.7  ปี 2559 พบร้อยละ 6.45 จากการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตาม 6 Building Block จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการให้ความรู้ บุคลากรเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ การดูแลผู้ป่วย การคัดกรอง ป้องกันโรค ระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่รวดเร็วทันเวลา การให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับ Stroke  Alert & Stroke Awareness เพื่อให้เห็นความสำคัญของการมาทันเวลา 4.5 ชั่วโมง เพื่อลดอัตราตายและความพิการ ต่อไป


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ