เริ่มแล้ว 20 ปี สสส. ชูองค์กรต้นแบบ จัดประชุมวิถีใหม่ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


เริ่มแล้ว 20 ปี สสส. ชูองค์กรต้นแบบ จัดประชุมวิถีใหม่ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 thaihealth


เริ่มแล้ว! “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน” วาระครบรอบ 20 ปี สสส. ถอดบทเรียนสร้างวิถีชีวิตใหม่อยู่รวมกับโควิด-19 ฟื้นพลังสังคม ชูองค์กรต้นแบบจัดประชุมวิถีใหม่-ดีต่อสุขภาพ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 โชว์นวัตกรรมแอคทีฟมีตติ้ง ยืนประชุม เพิ่มกิจกรรมทางกาย  ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินอาหารว่าง ลุกขยับทุก 1 ชม.    


เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน”  เนื่องในโอกาสครบรอบ  20  ปี ซึ่งวันครบรอบก่อตั้ง สสส. ตรงกับวันที่  8  พฤศจิกายน  ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน ในรูปแบบไฮบริดที่ผสมผสานการประชุมในสถานที่จริง และรูปแบบออนไลน์ สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)


 


เริ่มแล้ว 20 ปี สสส. ชูองค์กรต้นแบบ จัดประชุมวิถีใหม่ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 thaihealth


ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน  สสส.  กล่าวว่า  สสส.  จัดงาน  “20 ปี ภาคีสร้างสุข : นวัตกรรมความสุขที่ยั่งยืน”  ในรูปแบบการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ (healthy meeting)  ที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (new normal)  มีการจัดประชุมทั้งในสถานที่จริงที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน  มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  อย่างเข้มข้น  ตั้งแต่การตรวจคัดกรองด้วย  Antigen  Test  Kit  (ATK)  เว้นระยะห่าง  ล้างมือ  สวมหน้ากาก  รวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายระหว่างวัน  มีการจัดโต๊ะยืนประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม


ส่วนรูปแบบออนไลน์เป็นการเสวนาถอดบทเรียนการทำงานของ  สสส.  และภาคีเครือข่าย  4  ฟอรัม  คือ  การสร้างวิถีชีวิตสุขภาวะในยุคอยู่ร่วมกับโควิด-19  การฟื้นคืนพลังของสังคม  ความเป็นธรรมทางสังคมและสุขภาพ  และการปรับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ  เพื่อระดมความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย  สสส.  ในการทำงานเตรียมพร้อมและปรับตัวของระบบสุขภาพ  ลดความเหลื่อมล้ำ  ลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีของประชาชน  โดยใช้ทั้งมาตรการทางกฎหมายและมาตรการสังคม  รวมถึงสานพลังทุกหน่วยงานและทุกระดับ


เริ่มแล้ว 20 ปี สสส. ชูองค์กรต้นแบบ จัดประชุมวิถีใหม่ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 thaihealth


ดร.สุปรีดา  กล่าวต่อว่า  การประชุมจะคำนึงถึงการจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ  โดยยึดหลัก  6  ข้อ  คือ  1.จัดสภาพแวดล้อมปลอดภัยจากควันบุหรี่  2.ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  3.การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย  และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง  4.การจัดอาหารและเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยทางอาหาร  5.การส่งเสริมสุขภาพจิต  และ  6.การประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เมื่อจบการประชุมในแต่ละช่วง  มีการพักเบรกให้ขยับร่างกาย เปิดวีดิทัศน์ยืดเหยียด  จังหวะไทย  จังหวะหัวใจ  ช่วยยืดเส้นยืดสายและผ่อนคลายความตึงเครียด  การจัดประชุมที่ดีต่อสุขภาพ  ทำได้ไม่ยาก  ทำแล้วดีต่องาน  ดีต่อชีวิต  เริ่มตั้งแต่การจัดปรับท่านั่งให้ถูกต้อง  ควรลุกขึ้นมาขยับทุก  1  ชั่วโมง  เลือกกินให้ถูกหลัก  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารว่าง  เช่น  เปลี่ยนจากเบเกอรีเป็นผลไม้หวานน้อย  เน้นดื่มน้ำเปล่า  หรือเครื่องดื่มหวานน้อย  ไม่ดื่ม  ไม่สูบ  ความเครียด  และความเมื่อยล้าก็จะลดน้อยลง


 


เริ่มแล้ว 20 ปี สสส. ชูองค์กรต้นแบบ จัดประชุมวิถีใหม่ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 thaihealth


สำหรับการจัดกิจกรรมทั้งในสถานที่จริงและแบบออนไลน์จากทั่วประเทศมากกว่า  2,000  คน  โดย สสส.  หวังให้การประชุมนี้เป็นต้นแบบในการจัดประชุม  ที่ผู้จัดงานประชุมอื่นสามารถใช้เป็นตัวอย่างในการจัดงานต่อไป  ทั้งนี้  ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีด้วยกัน  และติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์   https://20th.thaihealth.or.th  และ  Facebook  LIVE : ThaiHealth     


เริ่มแล้ว 20 ปี สสส. ชูองค์กรต้นแบบ จัดประชุมวิถีใหม่ เข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code