เริ่มแล้ว! โพธิสัตว์น้อย ปี 4 ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า

เริ่มแล้ว! โพธิสัตว์น้อย ปี 4 ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า หวังหนุนนโยบายกระทรวงศึกษา ปฏิรูปการเรียนการสอนเน้นเรียนดีควบคู่คุณธรรม…แกนนำเด็ก วอนขอ…เข้าพรรษานี้ชวนแม่พ่องดเหล้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ด้าน สพฐ.พร้อมขยายผลสร้างโพธิสัตว์น้อยในโรงเรียนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข แถลงข่าวเปิดตัวโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ครั้งที่ 4  ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้เกิดกระแสลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้า และรณรงค์ให้ผู้ปกครองลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถือเป็นการให้สติ ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนให้รู้ผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเพื่อให้เกิดเป็นความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากผลการสำรวจสถานการณ์ครอบครัวไทย ตั้งแต่ปี 2552 – 2555 พบว่า ครอบครัวไทยร้อยละ 61 มีผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ ย่อมส่งผลกระทบทางใดทางหนึ่งในกรณีที่ครอบครัวมีเด็กเยาวชน ประกอบกับรายงานศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่าแต่ละปีมีนักดื่มหน้าใหม่ 250,000 คน มีเด็กเยาวชนถูกทำร้าย และกระทำความรุนแรงจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยสำคัญมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ด้วยสถานการณ์ปัญหาของเด็กเยาวชน และครอบครัวที่ส่งผลต่อการสร้างคน จึงจำเป็นต้องเร่งช่วยกันแก้ไขปัญหานี้

“กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา รวมถึงนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้เสนอให้มีการปฏิรูปการเรียนการสอน จึงถือว่าโครงการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปดังกล่าว โดยเป็นการใช้บันทึกความดีเป็นสื่อให้เด็กๆ ได้พูดคุยกับพ่อแม่และขอให้พ่อแม่ทำดีร่วมกันด้วยการงดเหล้า ลดอบายมุข ได้บอกเล่าความภาคภูมิใจที่สามารถขอร้องให้พ่อแม่ ลด ละ เลิกเหล้าได้ในช่วงเข้าพรรษา เด็กบางคนทำให้พ่อ แม่ สัญญาว่าจะเลิกตลอดชีวิตได้  บางโรงเรียนได้ขยายผลไปยังชุมชนโดยเด็กๆ จะไปขอให้ร้านค้าในชุมชนงดจำหน่ายในวันพระ ทำให้ผู้ใหญ่ชุมชนต้องตระหนักถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีตามมา แม้บางคนยังทำไม่สำเร็จ แต่เชื่อว่าความดีของพวกเขาก็ยังถูกบันทึกไว้ในบันทึกความดี เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของตนเองต่อไป”

นางสาวภาณินี ฝั้นเฝือ นักเรียนชั้น ม.5 จากโรงเรียนเวียงมอกวิทยา ตัวแทนของคณะนักเรียนในโครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า กล่าวว่า โครงการโพธิสัตว์น้อยดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว โดยเกิดขึ้นมาจากความเชื่อมั่นในพลังความดีงามของสถาบันครอบครัว และพลังของเด็กๆ ที่อยู่ในวัยประถมศึกษา ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในวันเรียนรู้และสามารถแยกแยะความดีความไม่ดีออกจากกัน และยังเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธ์ความดีงามด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน และครู ช่วยเป็นพี่เลี้ยง แนะนำ จะสร้างความมั่นคง มั่นใจ เด็กๆได้บอกเล่าถึงความรู้สึกที่เห็นพ่อแม่ดื่มเหล้า เบียร์ ผ่านพื้นที่เล็กๆในบันทึกความดี เป็นช่องทางสื่อสารไปยังพ่อ แม่อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้โครงการนี้ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2553 โดยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและแจ้งกลับมา 223 แห่ง มีนักเรียนเข้าร่วม 80,000 กว่าคน ครูและบุคลากรในโรงเรียนกว่า 5,000 คน และผู้ปกครองตอบรับกว่า 45,000 คน นอกจากนั้น โครงการนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ ที่มีตัวชี้วัด 1 ใน 29 ประการ และเอื้อต่อการเรียนรู้พิษภัยจากเหล้า เบียร์ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ระดับประถมศึกษา และยังส่งผลกระทบไปถึงบุคคลรอบข้างได้เช่น สมาชิกในครอบครัว คุณครู และบุคลากรในโรงเรียน   อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาที่ไม่ต้องการให้เยาวชนยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดต่างๆ เนื่องจากเหล้า เบียร์ เป็นประตูนำเยาวชนไปสู่สิ่งเสพติดอื่นที่รุนแรงมากขึ้น และมุ่งให้นักเรียนทำความดีโดยมีความรู้คู่คุณธรรม”

ด้านครูสมหวัง เอี่ยมนุช โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม ตัวแทนครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม กล่าวว่า โครงการโพธิสัตว์น้อย ลูกร้องขอพ่อแม่ เลิกเหล้า ถือเป็นการสร้างความร่วมมือของโรงเรียนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กในโรงเรียนได้มากขึ้น สำหรับทางโรงเรียนวัดกระบังมังคลารามเองนั้น พยายามที่จะเน้นให้เกิดความร่วมมือกับหลายๆส่วน ทั้งบุคลากรในโรงเรียน ชุมชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องเหล้าด้วยกัน ครูได้บอกกับเด็กที่มาทำโครงงานคุณธรรมว่าเราการมาทำกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยนั้น ทำให้ครอบครัวเค้ามีความสุข ไม่มีปัญญา กิจกรรมตรงนี้เด็กๆก็จะได้รู้ ทำให้ครอบครัวอื่นรับรู้ตามไปด้วย และสร้างความตระหนักมากขึ้น โดยได้เริ่มมาให้ 3 ปี แล้ว ได้ปรับและเห็นเรื่องราวใหม่ๆ มีความร่วมมือกับชุมชนมากยิ่งขึ้น และรู้สึกดีใจที่ได้เห็นนักเรียนมาเรียนอย่างมีความสุข และกลับไปอย่างมีความหวัง มีความเชื่อมั่นที่จะไปร้องขอพ่อแม่ตนเองให้เลิกเหล้าได้

ทั้งนี้กิจกรรมภายในงานมีการจัดฐานการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนที่มาร่วมงาน อาทิ ฐานผู้ก่อการดี วิธีทำให้พ่อแม่เลิกเหล้า ฐานยุทธการชวนพ่อแม่เลิกเหล้า ฐานรู้ไหมอะไรอยู่ในขวด ซึ่งฐานการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในเบื้องต้นให้แก่นักเรียนที่มาร่วมงาน โดยมีโรงเรียนแกนนำจากโครงการโพธิสัตว์น้อยจากทั่วประเทศและโรงเรียนที่เข้าร่วมเพื่อศึกษาดูงาน ในวันนี้จำนวน 30 โรงเรียน พร้อมเตรียมสร้างและขยายผลขบวนการแกนนำเยาวชนโพธิสัตว์น้อยในโรงเรียนสังกัด สพฐ.ทั่วประเทศต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

 

Shares:
QR Code :
QR Code