เยือนสงขลา…ดูพื้นที่ต้นแบบบูรณาการระบบอาหารและแหล่งบริการอาหารเพื่อสุขภาพ

featured

เมื่อวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2560 นางสาวณัจยา แก้วนุ้ย ผู้จัดการโครงการพัฒนาเสริมสร้างแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพภายใต้แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวภายหลังภายหลังร่วมกิจกรรม “เยือนสงขลา…ดูพื้นที่ต้นแบบบูรณาการระบบอาหารและแหล่งบริการอาหารเพื่อสุขภาพ” ว่า สงขลาเป็น 1 ใน 2 จังหวัด (สงขลาและฉะเชิงเทรา)ที่สสส. เลือกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ “โครงการพัฒนา เสริมสร้างแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ” เนื่องจากเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและเป็นพื้นที่ส่งเสริมด้านอาหารและรักสุขภาพ ด้วยการส่งเสริมเมนูเพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอ อย่างน้อย 400 กรัมต่อวัน ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยส่งเสริมธุรกิจร้านอาหารให้ใช้วัตถุดิบ พืชผลทางการเกษตรจากท้องถิ่นที่ปลอดสารพิษเป็นส่วนประกอบการปรุงเมนูอาหาร มีเมนูอาหารท้องถิ่น เมนูวัตถุดิบตามฤดูกาลและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพอย่างน้อย 3 – 5 เมนู สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพธุรกิจร้านอาหารให้สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งอาหารเพื่อสุขภาพ สร้างค่านิยมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ/วัฒนธรรมใหม่ ที่เน้นการใส่ใจสุขภาวะทั้ง 5 มิติประกอบด้วย สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและท่องเที่ยว และสร้างความรู้ “Live Healthier” การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/uonXZH

Shares:
QR Code :
QR Code