เยี่ยมภาคีแม่ทองดีและระบบสุขภาพอำเภอสารภี

featured

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ทพ.กฤษดา เรื่องอารีย์รัชต์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ “อำเภอสร้างสุข: อำเภอสารภี”จากโครงการ การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคีแม่ทองดี โพธิยอง และศูนย์การแพทย์ทางเลือกขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โดยได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิด แนวทางการดำเนินงาน การทำงานร่วมกัน และคำแนะนำต่อการดำเนินงานของ สสส.ในอนาคต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/jeiRTf

Shares:
QR Code :
QR Code