เยาวชนเชียงใหม่ลงพื้นที่ ศึกษาป้องกันยาเสพติด

       เครือข่ายเยาวชน 4 สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ศึกษาการทำงานศูนย์แสงอรุณบำบัดยาเสพติด


เยาวชนเชียงใหม่ลงพื้นที่ ศึกษาป้องกันยาเสพติด thaihealth


       เมื่อวันที่ 14 -15 มีนาคม 2558 แกนนำนักศึกษาเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ศูนย์แสงอรุณบำบัดยาเสพติด อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเข้าศึกษาดูงานการทำงานด้านการป้องกันและบำบัดในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อศึกษารูปแบบการทำงานเชิงป้องกันและเรียนรู้ข้อมูลจริงการทำงานในพื้นที่


      โดยพื้นที่ที่ทางเครือข่ายได้เข้าศึกษาเรียนรู้เป็นพื้นที่ในการทำงานกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนที่มีความเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติด ภายใต้ชื่อศูนย์ว่า ศูนย์แสงอรุณ (บำบัดยาเสพติดโดยพระกิตติคุณ) ซึ่งนำโดยคุณพัดชา พรสกุลไพศาล ซึ่งใช้หลักคิด วิธีการทางศาสนาคริสต์เป็นเครื่องมือในเยาวชนเชียงใหม่ลงพื้นที่ ศึกษาป้องกันยาเสพติด thaihealthการทำงาน เพื่อปรับทัศนคติครอบครัวผู้ติดยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู  เสริมองค์ความรู้ด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นชุดความรู้ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทุกสับดาห์จะมีกลุ่มเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมและสร้างกระบวนการเรียนรู้และมีติดตั้งแนวคิด ภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด นับว่าเป็นการหนุนเสริมทั้งปัจจัยปกป้องและลดปัจจัยเสี่ยงให้กลุ่มเด็กและเยาวชน พร้อมกันนี้ทางศูนย์ดังกล่าวได้มีการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดมากกว่า 500 คนแล้ว 


      นางสาวพรพิมล กันทะลีย์ ประธานเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตนได้นำแกนนำนักศึกษาในพื้นที่ 4 สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดลงพื้นที่สำรวจต้นทุนการทำงานด้านการป้องกันและการบำบัดยาเสพติด โดยประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยาชภัฎเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ในการเข้าเรียนรู้ถึงสถาการณ์ปัญหา การวิเคราห์ปัญหา การจัดกระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้ที่ติดยาเสพติด และการจัดทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กและเยาวชน นับว่าการลงพื้นที่ดังกล่างได้ทั้งองค์ความรู้ และขยายเครือข่ายการทำงาน พร้อมกันนี้ทางเครือข่ายฯและกลุ่มแกนนำเยาวชนศูนย์แสงอรุณจะร่วมกันในการออกแบบกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อนำศักยภาพของกลุ่มนักศึกษาไปร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างการเรียนรู้ในกลุ่มเด็กและเยาวชนศูนย์ดังกล่าวอีกด้วย 


 


 


     ที่มาเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code