เยาวชนอาสา พัฒนาทักษะการอ่าน รับเมืองหนังสือโลก 2556

กทม. นำเยาวชนอาสากว่า 2,000 คน พัฒนาทักษะการอ่าน รับเมืองหนังสือโลก 2556 ระหว่าง 21-23 เม.ย.นี้ ร่วมกิจกรรมตักบาตรหนังสือ กิจกรรมเปิดตัวโครงการกรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างภาวะผู้นำให้กับพี่อาสาสมัครในการนำน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครโครงการ “พี่ชวนน้องอ่านกันสนั่นเมือง” ซึ่งสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มี.ค.56 โดยมีอาสาสมัคร จำนวน 2,000 คน จากทั่วกรุงเทพฯ เข้าร่วมการอบรม ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) เขตดินแดง เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านวรรณกรรมและปลูกฝังแนวคิดรักการอ่านผ่านวรรณคดี บทกวี บทร้อยกรอง และกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน จากวิทยากร นักเขียน และผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวรรณกรรม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นวรัตน์ พงศ์ไพบูลย์ กวีรัตนโกสินทร์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และนักเขียนรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ถ่ายทอดบทกวีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจรักการอ่านแก่เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นับตั้งแต่กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลกปี 2556 (world book capital 2013) กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้ดำเนินการตามพันธกิจอย่างต่อเนื่องตามแผนงานที่เสนอไว้ต่อองค์การยูเนสโก ภายใต้โครงการรณรงค์ให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่าน (bangkok read for life) อย่างแท้จริง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับคนกรุงเทพฯ ทุกกลุ่ม ทุกวัยอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การพัฒนาศักยภาพพื้นที่การอ่าน การเพิ่มพื้นที่การอ่านใหม่ กิจกรรม book start มอบหนังสือเล่มแรกแก่เด็กแรกเกิด เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการฯ นี้ไว้ในพระราชูปถัมป์

สำหรับการจัดอบรมอาสาสมัครโครงการ “พี่ชวนน้องอ่านกันสนั่นเมือง” ในครั้งนี้เป็นการอบรมให้แก่อาสาสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,000 คน ทั่วกรุงเทพฯ ให้มีความรู้ ทักษะด้านเทคนิคการอ่าน การสร้างกระบวนการกลุ่ม แล้วนำไปถ่ายทอดสู่รุ่นน้องอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10,000 คน โดยการชักชวนน้องๆ ให้เกิดความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเพิ่มขึ้น และเป็นการสร้างภาวะผู้นำให้กับพี่อาสาสมัครในการนำน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.56 กรุงเทพมหานครจะดำเนินงานตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2556 อย่างยิ่งใหญ่ อาทิ กิจกรรมตักบาตรหนังสือ กิจกรรมเปิดตัวโครงการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก 2556 และเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกในโครงการ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กิจกรรมรางวัลวรรณกรรมอาเซียน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน นิทรรศการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน รวมถึงพิธีมอบตำแหน่งเมืองหนังสือโลก ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างสมเกียรติ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code