เยาวชนลำปางร่วมแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่มา : สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง


ภาพประกอบจากคุณวี ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง


เยาวชนลำปางร่วมแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealth


ศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปางระดมสมองเยาวชน 10 สถาบันร่วมออกแบบแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ตึกโอฬารโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พระอาจารย์สาธิต ธีรปญฺโญ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง ได้ให้โอวาสและกล่าวเปิดกิจกรรม สร้างและพัฒนากลุ่มเยาวชนอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ลดนักดื่มหน้าใหม่สร้างกลไกเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่สร้างปัญหา 360 องศา ให้กับสังคม” ให้กับเยาวชนนักศึกษา 10 แห่งของจังหวัดลำปาง ร่วม 100 คน ได้รับฟัง


ทั้งนี้ตามที่ยุทธศาสตร์ของจังหวัดลำปางได้ตระหนักถึงปัญหาเยาวชนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีจำนวนรวมพลังเยาวชนแก้ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ thaihealthเพิ่มขึ้นและส่งผลให้เกิดผลกระทบทั้งตนเอง สังคม ดังนั้นศูนย์ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง จึงได้จัดกิจกรรมสร้างและพัฒนากลุ่มเยาวชนอาสาป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ลดนักดื่มหน้าใหม่สร้างกลไกเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงขึ้นโดยได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง 10 สถาบัน ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยเนชั่น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง และ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ตามโครงการจังหวัดยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และปัจจัยเสี่ยงจังหวัดลำปาง โดยมีตัวแทนแกนนำของแต่ละสถาบันเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน


สำหรับกิจกรรม ที่จัดขึ้นประกอบไปด้วยการเสวนา เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการใช้มาตรการทางกฎหมาย เทคนิคการเฝ้าระวังและการเก็บข้อมูลการละเมิดกฎหมายเหล้า เทคนิคการเขียนแผนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานเครือข่ายงดเหล้าภาคเหนือตอนบน และจังหวัดลำปาง เป็นผู้ให้ความรู้


ทั้งนี้หลังจากจบการเสวนาแล้วได้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ช่วยกันออกแบบกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พรอ้มนำเสนอแผนกิจกรรมให้กับคณะผู้ดำเนินโครงการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับฟังเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ