เยาวชนลำปางร่วมสร้างสรรค์วันปิดเทอม

ชมรมพุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ชวนเยาวชนลำปางทำกิจกรรมสร้างสรรค์ชวนปิดเทอม


เยาวชนลำปางร่วมสร้างสรรค์วันปิดเทอม thaihealth


ช่วงปิดภาคเรียนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย นับว่าช่วงเวลาที่นักศึกษาจะได้ผ่อนพักและเตรียมตัวในการที่จะเรียนและศึกษาต่อในภาคเรียนต่อไป แต่ทางชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ ไม่ได้ใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการพักผ่อนอย่างเดียว แต่พวกเรากลับใช้เวลาว่างเหล่านั้นออกไปเรียนรู้ชีวิต และผู้คนในพื้นที่บ้านสบลืน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ภายใต้กิจกรรมค่ายสายธาร สอนธรรม โดยกิจกรรมค่ายดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ทางชมรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยการเอากลุ่มสมาชิกชมรมไปร่วมกิจกรรมกับทางเยาวชน และชุมชน


โดยในปีนี้มีกลุ่มเพื่อนนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และหลากหลายคณะที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสายวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และคณะอื่น ทั้งชายและหญิง ส่วนกิจกรรมที่ลงไปทำในพื้นที่เป็นการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่เรื่องของผลกระทบจากการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด เยาวชนลำปางร่วมสร้างสรรค์วันปิดเทอม thaihealthเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นพื้นที่เสี่ยงในการใช้สารเสพติด ดังนั้นชมรมจึงเลือกการดำเนินกิจกรรมเพื่อจะไปทุเลาเบาบางปัญหาในชุมชน กิจกรรมภายในสามวันสองคืนที่ทางชมรมได้ลงไปทำกิจกรรมกับพื้นที่ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้มากมายกับกลุ่มนักศึกษา และกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ โดยกิจกรรมหลักๆ ที่เกิดขึ้น เป็นกิจกรรมที่ทางชมรมได้คิดกระบวนการกิจกรรมเกมส์ และฐานการเรียนรู้กับเยาวชนในพื้นที่เรื่องของปัญหาแอลกอฮอล์และสารเสพติด เพื่อเป็นการทำให้เยาวชนพื้นที่มีความรู้ และเข้าใจถึงปัญหาถ้าหากคุณพลาดไปใช้สารเสพติด และแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันแก่คนรุ่นใหม่ในชุมชน เนื่องจากในอนาคตพวกเขาก็ต้องออกจากพื้นที่ชุมชนในการศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงมากขึ้น และอาจจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะถูกลวงให้ตกไปเป็นเหยื่อแอลกอฮอล์และสารเสพติดได้ง่ายกว่า แต่ถ้าพวกเขามีความรู้ และภูมิคุ้มกันดังกล่าวทางชมรมคิดว่าน่าจะช่วยในการตัดสินใจได้ดีมากขึ้นถ้าพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ นอกเหนือจากนั้นชมรมยังพอมีเวลาในการไปทำกิจกรรมสัมพันธ์กับทางชุมชน โดยการลงแรงไปกับการเข้าป่าไปทำแนวกันไฟป่าร่วมกับคนในชุมชน เพื่อจะเป็นหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไฟป่า และการเกิดหมอกควันได้ พร้อมทั้งมีการจัดทำฝายชะลอน้ำ โดยกิจกรรมเหล่านี้แกนนำชมรมมีความภาคภูมิใจมากได้ที่ได้ทำ และมันทำให้มองเห็นถึงความเป็นจิตอาสาของคนในชมรม และกิจกรรมดังกล่าวทางชมรมไม่ได้มีการขอรับการสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มันก็แสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำได้ โดยไต้องให้กิจกรรมการช่วยเหลือสังคมจะเป็นส่งเสริมภาพลักษณ์ทางการตลอดของบริษัทใดๆ และยังเชื่อว่าชมรมอื่นในมหาวิทยาลัยก็สามารถทำได้โดยการร่วมไม้ร่วมมือของคนในชมรม


โดยแกนนำยังกล่าวอีกว่าพื้นที่สบลืน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง จากการแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่พบว่าปัญหาเรื่องของการใช้สารเสพติดในชุมชนก็ลดลง ผู้ค้า ผู้เสพก็ลดลง และเยาวชนในพื้นที่ก็มีที่พึ่งและมีความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของแอลกอฮอล์และสารเสพติดมากขึ้น และมีทางวัดที่ใช้กระบวนการวิถีพุทธในการบำบัด และสร้างการเรียนรู้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และชมรมยังกล่าวว่าในพื้นที่ดังกล่าวชมรมจะมีการติดตามและการทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างการเรียนรู้กับคนในชมรม และการได้เอื้อเวลาที่มีอยู่ในการทำกิจกรรมกับสังคมในระดับชุมชน และเชื่อว่ากิจกรมเหล่านี้นอกเสียจากจะเป็นกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เหิดประโยชน์ และอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนความคิดของสมาชิกชมรมและนำไปสู่การป้องกันตัวเองจากภัยสังคม โดยเฉพาะแอลกอฮอล์และสารเสพติด อีกด้วย


 


 


ที่มา: ชมรมพุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา


ภาพประกอบจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code