เยาวชนรณรงค์ ต้านภัยยาเสพติด

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์คมชัดลึก 


เยาวชนรณรงค์ ต้านภัยยาเสพติด thaihealth


โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้นโดยแกนนำเยาวชนโรงเรียนสตรีระนอง 


นางจุลนิษฐ์ ซังธาดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( พังงา ภูเก็ต ระนอง) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาแกนนำเยาวชน รณรงค์ต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้นโดยแกนนำเยาวชนโรงเรียนสตรีระนอง ได้ขอทุนสนับสนุนโครงการจากสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน กิจกรรมการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชน รุ่นน้องในโรงเรียนเครือข่ายและกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด


โดยคณะกรรมการแกนนำเยาวชน ได้วางแผนและดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับแกนนำเยาวชนนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชน พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน และเตรียมความพร้อมด้านทักษะการนำเสนอความรู้เรื่องการรณรงค์และการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน สู่โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 10 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2560 มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมจำนวน 150 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสตรีระนอง

Shares:
QR Code :
QR Code