เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์ ขับเคลื่อนสุขภาวะ หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 7 ตอน เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์ ชูเกษตรในเมืองพื้นที่แห่งความเกื้อกูลกัน สสส. ขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ หนุนสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อพึ่งพาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง โดยจับมือเกษตรกรในเมือง ต่อยอด “ระบบตลาดชุมชน” และขยายผลนวัตกรรมต้นแบบแบ่งปันอาหาร


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับโครงการสวนผักคนเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย จัด “เทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 7 ตอน เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์ ระหว่าง 28- 29 พฤษภาคม เพื่อเปิดพื้นที่สื่อสารถึง ‘ความสัมพันธ์’ ระหว่างพื้นที่เกษตรในเมืองกับคนเมืองทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมสุขภาวะ ด้วยการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และสนับสนุนวิถีการผลิตเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านอาหารได้ทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชน ด้วยการทำเกษตรในเมือง เพื่อสร้างพื้นที่อาหารของเมือง ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะประชาชนในกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่ชีวิตถูกลดทอนคุณภาพลง ทั้งนี้การปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ด้วยการทำเกษตรในเมืองและสร้างพื้นที่อาหารของเมือง จะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาประเทศ ทำให้ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพื้นที่อาหารของเมืองกระทั่งกลายเป็นวิถีชีวิต ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มไปพร้อมกัน
“สสส. สนับสนุนการพัฒนาระบบตลาดชุมชน หรือช่องทางการตลาดที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยได้สะดวก ขยายผลโมเดล/นวัตกรรมต้นแบบด้านการแบ่งปันอาหาร การกระจายอาหาร หรือระบบการขนส่งอาหารในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างการเข้าถึงอาหารเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารด้วยการเพิ่มพื้นที่การผลิตอาหารในเขตเมืองให้เกิดผลสำเร็จมากขึ้น โดยบูรณาการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมสร้างระบบอาหารเพื่อสุขภาวะอย่างยั่งยืน” ดร.นพ.ไพโรจน์ กล่าว
นางสุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) กล่าวว่า เมือง-ฟาร์ม-สัมพันธ์ เป็นพื้นที่ความสัมพันธ์ที่อยู่บนฐานของความเข้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งแง่มุมของการเป็นพื้นที่สร้างอาหารซึ่งเชื่อมโยงถึงการพัฒนาระบบอาหารของเมืองและการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และการเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตในอีกหลากมิติ อาทิ การพัฒนาสุขภาพกาย จิตใจ การเป็นพื้นที่สร้างความรู้ด้านอาหาร (food literacy) รวมถึงเป็นพื้นที่เชื่อมโยงอาหารปลอดภัยทั้งจากแหล่งผลิตในเมืองและรอบเมือง เชื่อมโยงให้เห็นว่าความมั่นคงทางอาหารของทุกคนนั้น เมือง ชานเมือง และชนบทจะต้องอยู่บนเส้นทางความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ยิ่งกว่านั้นยังครอบคลุมถึงการเป็นพื้นที่สีเขียวกินได้ ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองใหญ่ให้ยั่งยืน
สำหรับเทศกาลสวนผักคนเมือง ครั้งที่ 7 ที่จัดขึ้นนี้ มีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เสวนาว่าด้วยการพัฒนาระบบอาหารยั่งยืนในหลากมิติ ‘อาหารปลอดภัย…ไกลเกินจริง?’ ทำอย่างไรอาหารปลอดภัยจึงเป็นเรื่องของคนทุกกลุ่ม? นอกจากนี้ มีกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเกษตรในเมืองและการพึ่งพาตัวเองด้านอาหารแบบลงลึก อาทิ Intensive เวิร์กชอปการทำเกษตรในเมืองและการพึ่งพาตัวเองด้านอาหาร เวิร์กชอปการดูแลสุขภาพทางเลือกเพื่อรับมือกับภาวะลองโควิด เวิร์กชอปเรียนรู้เรื่องพืชอาหารในเมือง Urban foraging BKK ครั้งที่ 2 ตอน ‘ตู้ยาริมทาง’ และเวิร์กชอปทำขนมปังจากแป้งข้าวพื้นบ้าน ตลาดขายสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจากพี่-น้องที่เป็นเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยทั่วประเทศและเครือข่ายสวนผักคนเมือง และกิจกรรมนันทนาการเชิงความรู้ที่เหมาะสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่อีกมากมาย

Shares:
QR Code :
QR Code