‘เมืองโอ่ง’ ต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งแรก

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ไทยรัฐ


'เมืองโอ่ง' ต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งแรก thaihealth


ดัน 'เมืองโอ่ง' ต้นแบบเมืองสุขภาวะแห่งแรกของไทย


เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ทพ.สุปรีดาอดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สสส.ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับ นายวีรัส ประเศรษโฐ รอง ผวจ.ราชบุรี ปฏิบัติราชการแทน ผวจ.ราชบุรี และ รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนและพัฒนาต้นแบบจังหวัดราชบุรีเมืองแห่งสุขภาวะแห่งแรกของประเทศ โดยให้มีพื้นที่สาธิตการบรรลุเป้าหมาย 10 ปี สสส. (2555-2564) ได้แก่ 1.ลดการสูบบุหรี่ 2.ลดการดื่มสุรา 3.ลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 4.ลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในหญิงตั้งครรภ์ 5.เพิ่มการทานผักผลไม้ 6.เพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย 7.ลดภาวะอ้วนในเด็ก 8.ครอบครัวอบอุ่น 9.ชุมชนเข้มแข็ง และ 10.มีความสุข


ทพ.สุปรีดา กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จะมีพื้นที่นำร่อง 8 ตำบล 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โพธาราม อ.จอมบึง และอ.วัดเพลง เน้นการสานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะอย่างมีส่วนร่วม สร้างกลไกสนับสนุนส่งเสริม เครือข่ายให้เกิดการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างการพัฒนาต้นแบบชุมชนบูรณาการสุขภาวะ เสริมสร้างศักยภาพบุคคลในการดำเนินงาน จังหวัดบูรณาการสุขภาวะและพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่อยอดภูมิปัญญาการทำงานของเครือข่ายให้เกิดนวัตกรรม สู่การเป็นจังหวัดเมือง สุขภาวะอย่างยั่งยืนและสามารถเป็นต้นแบบจังหวัดสุขภาวะ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต


ด้าน นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ราชบุรี ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณายกร่างการขับเคลื่อนราชบุรีเมืองสุขภาวะ กล่าวว่า การดำเนินงานในปีแรกคือ ปี 2561-2562 พื้นที่เป้าหมายตำบลสุขภาวะจำนวน 12 ตำบล ในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่ ต.ดอนทราย ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ,ต.ธรรมเสน ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม,ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง,ต.บ้านคา อ.บ้านคา,ต.ปากช่อง อ.จอมบึง,ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง,ต.วัดแก้ว อ.บางแพ,ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก,ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง, ต.คุ้งน้ำวน อ.เมือง และพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ อำเภอสุขภาวะ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.โพธาราม, อ.จอมบึง และ อ.วัดเพลง ขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ใช้งบฯ จากงบพัฒนาจังหวัด ปีงบ 2561 และงบประมาณและการหนุนเสริมด้านวิชาการการวิจัยและประเมินผลจากสสส.ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Shares:
QR Code :
QR Code