เมืองลำพูนรับสมัครเยาวชน ฝึกอาชีพระยะสั้น

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน “เล่าค่าว” ส่งเสริมการเรียนรู้ การฝึกวิชาชีพระยะสั้น เพื่อจะได้มีงานทำ มีอาชีพที่มั่นคง

ณ เวทีการแสดงถนนคนเดิน เทศบาลเมืองลำพูน บริเวณประตูช้างสี สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดลำพูน ได้จัดการแสดง “ค่าวซอ” พื้นเมือง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชน จังหวัดลำพูน โดยมีนายอำนวย กลำพัด ศิลปินพื้นบ้าน คนศรีลำพูน ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้เล่าค่าวให้ข้อคิด แนวทางดำเนินชีวิตแก่เยาวชน และประชาชน ทั่วไป

การดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นี้ ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพของเยาวชน (สสค.) และสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งได้สนับสนุน ให้จังหวัดลำพูน ได้ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน ผู้ว่างงาน หรือผู้ที่ออกจากเรียนกลางคัน หรือ เยาวชน ที่เรียนจบการศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีงานทำ ให้มีทางเลือกในการฝึกวิชาชีพระยะสั้น หรือทางเลือกอื่น ๆ เพื่อจะได้มีอาชีพที่มั่นคง

ขณะนี้คณะกรรมการยกระดับพัฒนาการเรียนรู้ จังหวัดลำพูน ได้เปิดรับสมัครเยาวชน เพื่อฝึกอาชีพระยะสั้น หลักสูตร 2 วัน สอนในวัน เสาร์ และอาทิตย์ หลักสูตรละ 20 คน โดยเปิดสอน ทุกอำเภอ รวมอำเภอละ 80 คน วิชาที่สอน 4 หลักสูตร ได้แก่ การประดิษฐ์ ตุ๊กตาผ้าสมุนไพร, การทำมุ้งลวด, การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร และการซ่อมรถจักรยานยนต์

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดลำพูน ภายใน วันที่ 16 กันยายน 2556

 

 

 ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code