เมืองตรังหนุนให้ ‘วัด’ เป็นเขตปลอดบุหรี่

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


เมืองตรังหนุนให้ 'วัด' เป็นเขตปลอดบุหรี่ thaihealth


สำนักงานเจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง ร่วมกับ สสส. พร้อมภาคีเครือข่าย ร่วมประชุมดำเนินการให้วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยใช้การรณรงค์ที่หลากหลายสร้างการรับรู้


ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง พระมหาสุวรรณ วิชชาธโร เจ้าคณะอำเภอเมืองตรัง เป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการให้วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยมีหารือร่วมกันพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการในด้านต่างๆ อาทิ การติดตั้งป้ายแสดงเขตวัดปลอดบุหรี่ ที่ดำเนินการไปแล้วจำนวน 10 วัดในเขตเทศบาลนครตรัง รวมทั้งวัดนิคมประทีป วัดสาริการาม วัดเขาแก้ว ที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้สื่อรณรงค์ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นสติ๊กเกอร์ สติ๊กเกอร์ติดโทรศัพท์มือถือ เพื่อรณรงค์และมีการจัดกิจกรรม วันสงกรานต์ปลอดบุหรี่ รวมทั้งได้หารือวิธีการเลิกบุหรี่ของพระสงฆ์และสามเณร การประกาศแจ้งเตือนญาติโยมก่อนเริ่มพิธีทางศาสนาด้วย


ทั้งนี้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ และเจ้าของสถานที่มีหน้าที่ต้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนดูแลให้ไม่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการเจ้าของสถานที่มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท และถ้ามีผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

Shares:
QR Code :
QR Code