เภสัชอาสาฯ เยือนถิ่นใต้ โหมรณรงค์พาเลิกบุหรี่

โครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ ได้ดำเนินงานเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ เชิงรุก ร่วมกับภาคีเครือข่ายจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี โดยออกเยี่ยมร้านยา เพื่อกระตุ้นบทบาทเภสัชอาสา พาเลิกบุหรี่ ให้มีการดำเนินกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

เภสัชอาสาฯ เยือนถิ่นใต้ โหมรณรงค์พาเลิกบุหรี่

เมื่อวันที่ 5-7 ก.ค.54 ที่ผ่านมา เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) นำทีมโดย ภญ.กาญจนา กิตติภัสสร คณะกรรมการเครือข่ายฯ โครงการเภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่ ออกดำเนินงานเชิงรุก ตรวจเยี่ยมร้านยา เพื่อกระตุ้นให้มีการดำเนินกิจกรรมช่วยเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า บทบาทเภสัชกรร้านยามีจุดแข็งในการให้บริการ ช่วยเลิกบุหรี่ให้แก่ประชาชนได้อย่างมาก เนื่องจาก “ร้านยา” เป็นสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีอยู่เป็นจำนวนมาก “เภสัชกรร้านยา” เป็นผู้มีส่วนช่วยเหลือสังคมในเรื่องการลด ละ เลิกบุหรี่ ได้อย่างแท้จริง

เภสัชอาสาฯ เยือนถิ่นใต้ โหมรณรงค์พาเลิกบุหรี่   เภสัชอาสาฯ เยือนถิ่นใต้ โหมรณรงค์พาเลิกบุหรี่

ภญ.วิไลวรรณ สาครินทร์ รองผู้อำนวยการเภสัช สสจ.สงขลา และ ภญ.สุนิสา เสียงสกุลไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ได้ทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันตามมาอีกหลายด้าน เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในด้านข้อมูลประเภทของร้านยา เพื่อที่ คภยส.จะได้มีการออกแบบกิจกรรมได้อย่างตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ เทคนิค ทักษะในเรื่องพฤติกรรมบำบัดช่วยให้ผู้สูบเลิกบุหรี่ ซึ่งกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ เภสัชกรร้านยา, เภสัชกรโรงพยาบาล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) สนใจติดต่อได้ที่เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ 02-890-2066 แฟกช์ 02-890-2067 email:[email protected] 

ที่มา: เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ
 

Shares:
QR Code :
QR Code