เภสัชกรนเรศวร ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่ ปี 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฝ่ายงานกิจการนิสิตและบริการสังคม และหน่วยวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการคัดกรองและให้คำปรึกษาการเลิกสูบบุหรี่ แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

เภสัชกรนเรศวร ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่ ปี 2

ภายในงานมีการให้บริการการคัดกรองและให้คำปรึกษา เพื่อการเลิกสูบบุหรี่แก่นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นผู้ให้คำแนะนำ อีกทั้งยังมีการรณรงค์ให้ความรู้และความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการติดบุหรี่แก่นิสิต ด้วยการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง และจัดบริการคัดกรอง การให้คำปรึกษาเรื่องการเลิกสูบบุหรี่ด้วยพฤติกรรมบำบัด หรือการเลิกสูบบุหรี่ด้วยเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช้ยา พร้อมกับการติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ในระยะสั้น

โดยมีผู้จัดการหอพักนิสิต บุคลากรงานกิจการนิสิตคณะต่างๆ เพื่อจัดระบบส่งต่อการให้คำปรึกษาด้วยเวชภัณฑ์ทางยาและติดตามผลการเลิกสูบบุหรี่ในระยะยาว ต่อหน่วยวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม, สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ 

ที่มา: เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ

Shares:
QR Code :
QR Code