เพิ่มสถานพยาบาลรับมือสังคมผู้สูงวัย

/data/content/26452/cms/e_ghjnqtvwyz28.jpg


          กทม.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ เร่งให้ความรู้ดูแลสุขภาพ เตรียมความพร้อมรองรับเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต เผยยอดผู้สูงวัยในกทม.มีมากกว่า 6 แสนราย ขณะเดียวกันยังเตรียมเพิ่มสถานพยาบาลให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


          ที่ศูนย์การค้าเทอมินัล 21 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภายใต้กรอบแนวคิด กทม. มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมใหม่ในอนาคต“ความสุขของผู้สูงอายุ”ตามโครงการพัฒนาสังคมของ กทม. เพื่อมุ่งสู่มหานครสำหรับทุกคน เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการพัฒนาสังคมให้กับประชาชนและทุกภาคส่วน ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการและขยายโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียม


          ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าวว่า ในขณะนี้สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยสัดส่วนของผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งขณะนี้ใน กทม. มีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 600,000 คน ซึ่งคาดว่าอีกไม่นานจะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอีกเท่าตัว ทาง กทม.จึงได้เตรียมความพร้อมโดยเร่งเพิ่มสถานพยาบาล เพิ่มคุณภาพมาตรฐานของการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการเผยแพร่ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพในเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถดูแลตัวเองได้และจัดกลุ่มอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ กทม.ยังสร้างสถานพักฟื้นและการรักษาสำหรับผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลที่บางขุนเทียน ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการอยู่


          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อย่างไรก็ตามโครงการพัฒนาสังคมของ กทม.ยังจะเน้นการพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนกรุงทุกมิติ ทั้งการสร้างโอกาส สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมส่งเสริมการเรียนรู้ ตั้งแต่เด็กจนโตอย่างมีคุณภาพตลอดจนส่งเสริมกิจกรรม เพื่อให้ผู้สูงอายุเตรียมความพร้อมในการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยในอนาคต โดยมีกิจกรรมตามโครงการแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วยด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ “สร้างโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้”เน้นการสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม ด้านความเท่าเทียมสำหรับทุกคนและการจัดสวัสดิการสังคม “ยิ้มรับความสุขของคนทุกวัย” เน้นการให้โอกาสในการสร้างสรรค์กิจกรรมด้านสังคมกับคนทุกกลุ่ม ตั้งแต่แรกเกิดและด้านการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมใหม่ในอนาคต


 


          ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code