เพิ่มการเข้าถึงผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม

ที่มา : หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


เพิ่มการเข้าถึงผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม thaihealth


แฟ้มภาพ


โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคข้อที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนข้อต่อจากอายุที่เพิ่มขึ้น และการใช้งานมากจนเกิดการสึกกร่อนของกระดูกผิวข้อ ส่วนใหญ่จะพบผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป ทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต


          น.พ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นโรคข้อที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนข้อต่อจากอายุที่เพิ่มขึ้น และการใช้งานมากจนเกิดการสึกกร่อนของกระดูกผิวข้อ ส่วนใหญ่จะพบผู้ป่วยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมในกลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป ทั้งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต นอกจากการเข้าถึงบริการแล้ว คุณภาพของบริการก็เป็นสิ่งจำเป็น สปสช.จึงร่วมกับ ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย และเขตบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม โดยเน้นที่ศักยภาพ ความพร้อมของหน่วยบริการ ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สถานที่ อุปกรณ์ แนวทาง และข้อบ่งชี้การให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมในรายที่จำเป็นต้องได้รับบริการผ่าตัด รวมทั้งกำกับติดตามคุณภาพบริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมของหน่วยบริการ ออกเป็นประกาศ "แนวปฏิบัติสำหรับการให้บริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม พ.ศ.2559" เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 นี้


          "เป้าหมายสำคัญของการบริหารจัดการบริการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อมในปีงบประมาณ 2560 นี้ เพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงการรักษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่มีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมระดับรุนแรง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code