เพชรบุรี…ดีจัง พร้อมหนุนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ทั่วจังหวัด

โครงการเพชรบุรี…ดีจัง จัดเวทีประชุมการดำเนินงานโครงการ หลังดำเนินการเข้าสู่ปี 3 พร้อมเดินหน้าสร้างพื้นที่นี้…ดีจัง ทั่วทั้งจังหวัด

โครงการเพชรบุรี…ดีจัง โดยการสนับสนุนของแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดประชุมการดำเนินงานโครงการเพชรบุรี…ดีจังขึ้น ณ ห้องประชุมสหสมาคม-มูลนิธิชาวจีนเพชรบุรี 7 คณะ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นายจำลอง บัวสุวรรณ์ ที่ปรึกษากลุ่มลูกหว้า ร่วมกับเครือข่ายเพชรบุรี…ดีจัง ได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่สาม รณรงค์ให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นแบบในการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2554 โดยจัดงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี…ดีจัง ถนนยิ้มได้ ณ บริเวณวัดใหญ่สุวรรณาราม และถนนพงษ์สุริยา ช่วงหน้าวัดใหญ่สุวรรณาราม เมื่อวันที่ 27 – 28 มกราคม 2555 ประกาศนโยบาย 1 ชุมชน 2 พื้นที่สร้างสรรค์ เป็นจังหวัดต้นแบบพื้นที่สร้างสรรค์

ปีที่ 2 ได้จัดงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี…ดีจัง สัญจร ใน 8 อำเภอ โดยภาคีเครือข่าย และร่วมกันจัดงานมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี…ดีจัง ทั้งเมือง เมื่อวันที่ 26 – 27 มกราคม 2556 ณ บริเวณถนนคลองกระแชง ลานสุนทรภู่ ตลาดริมน้ำ ถนนอนามัย และหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

จากการดำเนินโครงการใน 2 ปีที่ผ่านมา ได้ขยายภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมรณรงค์พื้นที่สร้างสรรค์ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ เกิดพื้นที่เพื่อสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในหลายพื้นที่ มีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายถึง 30 กลุ่ม

ก้าวสู่ปีที่ 3 โดยกลุ่มลูกหว้า ในฐานะผู้ประสานงาน จึงได้จัดทำ โครงการ”เพชรบุรี…ดีจัง จากภูเขาถึงทะเล” ขึ้น มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาระบบการสร้างสรรค์สื่อและการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพต่อเด็ก เยาวชน ครอบครัว และสังคม ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ เจ้าของสื่อ ผู้ผลิตสื่อ ภาคธุรกิจ ภาคสังคม ชุมชน ครอบครัว ตลอดจนเด็กและเยาวชน สนับสนุนให้เกิดพื้นที่ดี และกิจกรรมสร้างสรรค์

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเรียนรู้ คิดค้น นำเสนอ จัดกิจกรรม เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างสุขสำหรับทุกวัย ให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญ ร่วมผลักดันพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมศิลปะแขนงต่างๆ และการเรียนรู้วิถีชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว และกิจกรรมที่กำลังดำเนินการต่อไปดังนี้

1. จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเพชรบุรี..ดีจัง ปี 3 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณลานสุนทรภู่ วัดพลับพลาชัย

2. ภาคีเครือข่ายเรียนรู้ข้ามพรมแดน ณ เมือง จอร์จทาวน์ รับปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4 – 9 กรกฏาคม 2556 และ วันที่ 19 – 22 กันยายน 2556

3. จัดกิจกรรมตลาดริมน้ำเธียเตอร์ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ณ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ (ตลาดเก่าซอยริมน้ำ) อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

4. จัดงานตลาดย่านเก่าถนนเล่าวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณลานสุนทรภู่ถนนคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

5. จัดกิจกรรมเพชรบุรี…ดีจัง ยิ้มกลางผืนป่า ตอนตามรอยพ่อ ตามรอยวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ณ หมู่บ้านสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

6. จัดกิจกรรมเพชรบุรี…ดีจัง ยิ้มริมหาดทราย ในงานเล่าเรื่องเมืองชะอาน ตอนตำนานเมล็ดข้าว วันที่ 31 สิงหาคม 2556   ณ บริเวณบ้านชะอาน และวัดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

7. จัดกิจกรรมเพชรบุรี…ดีจัง ยิ้มริมฝั่งท่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 ณ บ้านท่าโล้ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมที่กำลังดำเนินการต่อไป

1. เพชรบุรี…ดีจัง ยิ้มกลางทุ่งนา ดงตาล ตอน มหัศจรรย้ตะวันตก สืบสานวิถีชีวิตของชุมชน 3 ตำบล โรงเข้จักสาน น้ำตาลสะพานไกร เพลงปรบไก่ลาดโพธิ์ โดยกลุ่มรักษ์เพลงปรบไก่ ร่วมกับชุมชนคน 3 ตำบล อำเภอบ้านลาด จัดโดย กลุ่มรักษ์เพลงปรบไก่ และเครือข่าย หวานจัง ณ วังบัว วันที่ 20 ตุลาคม 2556 ณ วัดวังบัว อำเภอบ้าลาด จังหวัดเพชรบุรี

2. เพชรบุรีเมืองราม มหกรรมสื่อที่ว่าด้วยเรื่องรามเกียรติ์ของเมืองเพชร ทั้ง ปูนปั้น โขน หนังใหญ่ หนังตะลุง งานจิตรกรรม งานแกะสลักไม้ หุ่นคน และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยกลุ่มเอเซียปูนปั้น และกลุ่มโรงโขนเพชรบุรี วันที่ 26 ตุลาคม 2556 ณ วัดสระบัว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

3. เพชรบุรี ดีจัง ยิ้มกลางทะเล เล่นโขน ล่องเรือดูบ้านวาฬบลูด้า ศึกษาธรรมชาติของทะเล กลุ่มโขนเด็กบ้านแหลม คณะคุ้มครองศิลป์ อำเภอบ้านแหลม วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดอุตมิงคาวาสอำเภอบ้านแหลม

4. เพชรบุรี ดีจัง ยิ้มกลางขุนเขา ฟื้นคืนวัฒนธรรมกะเหรี่ยงที่หายไป โดยกลุ่มหญ้าปล้องรักษ์ถิ่น ดำเนินการ ณ หมู่ห้วยเกษม ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง

5. เพชรบุรี ดีจัง ยิ้มกลางป่าชายเลน ศึกษาค้นคว้า พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชป่าชายเลน โดยกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าชายเลน อำเภอบ้านแหลม วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดปากอ่าว ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม

6. เพชรบุรี ดีจัง หุ่นยิ้มกลางบ้าน เรียนรู้การดำเนินชีวิตจากหุ่นคน โดย กลุ่มละครหุ่นคน พี่สอนน้องวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ณ วัดใหม่ประเสริฐ อำเภอบ้านลาด

7. เพชรบุรี ดีจัง ยิ้มทั้งหนองปรง สืบสานวัฒนธรรมไทยทรงดำ ทั้งด้านภาษาและวิถีชีวิต

โดยกลุ่มรักษ์หนองปรง ร่วมกับชาวตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย วันที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมไทยทรงดำบ้านหนองจิก ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย

8. กิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ คาราวานเข้าเมือง ในเดือน ธันวาคม 2556 

9. กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ประชาสัมพันธ์พื้นที่

 

 

ที่มา : แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

Shares:
QR Code :
QR Code