เฝ้าระวังป้องกัน 3 กลุ่มโรคแพร่ระบาด

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์


เฝ้าระวังป้องกัน 3 กลุ่มโรคแพร่ระบาด thaihealth


แฟ้มภาพ


สภาพอากาศที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูร้อน หลายหน่วยงานเริ่มวางแผนเฝ้าระวังโรคต่าง ๆ โดยล่าสุดทาง กทม. ติดตามสถานการณ์ใน 3 กลุ่มโรค พร้อมยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ได้แก่ กลุ่มที่ 1 โรคติดต่ออันตราย กลุ่มที่ 2 โรคติดต่อที่มีอยู่แล้วในพื้นที่และกลุ่มที่ 3 โรคจากเชื้อไวรัสไม่ทราบชื่อที่เสี่ยงจะเกิดการติดต่อจากสัตว์สู่คน


นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ (สนพ.) กทม. กล่าวว่า สนพ. ได้ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อและภัยสุขภาพในกลุ่มโรคทั้ง 3 กลุ่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำชับโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อทั้ง 3 กลุ่ม มายังสำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ เพื่อประเมินสถานการณ์ และประกาศแจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรค และควบคุมการแพร่ระบาด


ขณะเดียวกันได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันตนเอง จากโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแก่ประชาชนที่มารับบริการและประชาชน ในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาล ตลอดจนจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpage สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ นอกจากนี้ ได้เปิดบริการ “สายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์” โทร. 1646 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้คำปรึกษาสุขภาพ


ด้าน นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวว่า สนอ. มีแนวทางการเฝ้าระวังโรคในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 โรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยติดตามสถานการณ์ของโรคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง และจัดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ จากนั้นจะนำข้อมูลรายงานผู้บริหาร กทม. เพื่อพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน Emergency Operation Center รวมทั้งจัดทำหนังสือแจ้งเตือนหน่วยงานและเครือข่าย ขณะเดียวกันจะดำเนินการเฝ้าระวังและควบคุมโรคตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หมวด 5 การเฝ้าระวังโรคติดต่อ และหมวด 6 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ


สำหรับกลุ่มที่ 2 โรคติดต่อที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ จะดำเนินการเฝ้าระวังตามระบบรายงาน 506 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง จัดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ และทำหนังสือแจ้งเตือนหน่วยงานและเครือข่าย พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหาร กทม. ทราบ เพื่อพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน และกลุ่มที่ 3 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (เชื้อไวรัส 600 ชนิดที่ไม่ทราบชื่อ) มีการประสานงานหน่วยงานข้อมูลการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน ติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินความเสี่ยง และจัดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ ก่อนทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและเครือข่าย รวมทั้งรายงานผู้บริหาร กทม. เพื่อพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code