เปิด 3 บริการวิถีใหม่ รักษา-เจาะเลือด-รับยา ให้คนกรุง

ที่มา : เดลินิวส์


เปิด 3 บริการวิถีใหม่ รักษา-เจาะเลือด-รับยา ให้คนกรุง thaihealth


แฟ้มภาพ


เปิด 3 บริการวิถีใหม่ รักษา-เจาะเลือด-รับยา ให้คนกรุง ลดผู้ป่วยเสี่ยงโควิดดีเดย์ 1 มี.ค. 


ที่อาคารสำนักการแพทย์ กทม. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริการสุขภาพวิถีใหม่ (New Normal) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของหน่วยบริการสังกัด กทม. โดยมี นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผู้บริหารสำนักการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม


โดย ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะ ด้านสุขภาพ หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ต้องร่วมมือกันป้องกันและควบคุมสถานการณ์ผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ หรือ New Normal ที่ต้องเว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส ไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง รพ.สังกัด กทม. มีผู้มารับบริการจำนวนมาก เฉลี่ยผู้ป่วยนอก 3.9-4 ล้านครั้ง/ปี ผู้ป่วยในเฉลี่ยปีละ 1 แสนราย ปัญหาแออัดจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ


ดังนั้น กทม.จึงพัฒนาบริการรูปแบบใหม่หลายด้านโดยเฉพาะการแพทย์และสาธารณสุข มุ่งเน้นนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนระบบบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ การให้บริการ 3 โครงการ คือบริการรักษาผ่านระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine), บริการเจาะเลือดถึงบ้าน รวมถึงบริการรับยาที่ร้านยาใกล้บ้านหรือทางไปรษณีย์ โดยเป็นการร่วมกับทุกภาคส่วนในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่กทม.ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง เน้นกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และทุพพลภาพ เป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัส เพิ่มระยะห่างในสถานพยาบาล ทำให้เกิดความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาที่เป็นไปตามมาตรฐาน


สำหรับการให้บริการ 3 โครงการจะให้บริการในรพ.สังกัดกทม.ทั้ง 9 แห่ง ประกอบด้วย รพ.กลาง รพ.ตากสิน รพ.เจริญกรุงประชา รักษ์ รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ รพ.ลาดกระบัง รพ.ราชพิพัฒน์ รพ.สิรินธร และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน


ทั้งนี้ โครงการบริการสุขภาพวิถีใหม่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 สอดคล้องตามแผนพัฒนา กทม.ระยะ 20 ปี ในการพัฒนาเป็นมหานครปลอดภัย โดยในปี 64 เลขาธิการ สปสช. ระบุ จะเน้นจัดบริการสุขภาพแบบวิถีใหม่ นำร่องพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดย สปสช. ปรับระบบการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการแก่หน่วยบริการ ในส่วนของค่าบริการเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจนอกหน่วยบริการ และพัฒนาการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการระบบสาธารณสุขทางไกล รวมถึงโครงการรับยาใกล้บ้านและทางไปรษณีย์ ซึ่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว ปัจจุบันมีร้านยาในเขต กทม. 30 แห่ง.

Shares:
QR Code :
QR Code