เปิด ‘ศูนย์รักล้อ’ แห่งที่ 9 ณ จ.อุดรธานี

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


เปิด 'ศูนย์รักล้อ' แห่งที่ 9 ณ จ.อุดรธานี thaihealth


นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมเปิดตัว "ศูนย์รักล้อ" แห่งที่ 9 เชื่อมั่น ประชาชนเกิดสุขภาวะทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม ผ่านการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งสานต่อต้นแบบ Sports City


วันนี้ (27 ต.ค. 61) นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิด "ศูนย์รักล้อ" แห่งที่ 9 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุข ประเทศไทย สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมกล่าวขื่นชมในความร่วมมือ ร่วมแรง ประสานใจ ประสานงานของคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีคุณค่ายิ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดสุขภาวะในด้านต่าง ๆ ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม ผ่านการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และกิจกรรมการรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสร้างความสุขในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ


อีกทั้ง ถือได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความผาสุกในการดำรงชีวิต เพราะการใช้จักรยานนอกจากจะส่งเสริมสุขภาพของประชาชนแล้ว ยังช่วยลดการใช้พลังงาน ลดมลภาวะ และช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ถือเป็นการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการที่ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาร่วมทำกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วม ได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ และได้ร่วมบูรณาการงานร่วมกันจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะช่วยทำให้บ้านเมืองเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นในฐานะที่อุดรธานี คือ Sports City


เปิด 'ศูนย์รักล้อ' แห่งที่ 9 ณ จ.อุดรธานี thaihealth


ด้าน นายพงษ์สวัสดิ์ พิมพิไสย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามที่ โครงการพัฒนาเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี ได้จัดตั้ง "ศูนย์รักล้อ" วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนภายในจังหวัดอุดรธานี ได้มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในการลดใช้พลังงาน ลดมลภาวะ ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และหันมาใช้จักรยานในการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซ่อม บำรุง ดูแล และให้ความรู้เรื่องจักรยานกับทุกภาคส่วน พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการรวมตัวกันทำกิจกรรมปั่นจักรยานอย่างต่อเนื่อง และเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านจักรยาน


นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การรับบริจาคจักรยาน (ธนาคารโรงเรียน) ที่สำคัญการให้ความรู้เรื่องจักรยานอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย หวังว่าเครือข่ายจักรยานสร้างสุขประเทศไทย จะมีส่วนในการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาพที่ดีกับทุกคน ที่สำคัญเรา คือ ส่วนหนึ่งของจักรยาน โดยที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวศูนย์รักล้อที่ วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ลำปาง หนองบัวลำภู หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา บ้านแพง จังหวัดนครพนม ชัยนาท เชียงราย และในครั้งนี้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี โดยต่อไปเตรียมเปิดที่ วิทยาลัยศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Shares:
QR Code :
QR Code