เปิด ‘ศูนย์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน’ จ.อุบลฯ

ที่มา : แฟนเพจ 4ct PED


ภาพประกอบจากแฟนเพจ 4ct PED


เปิด 'ศูนย์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน' จ.อุบลฯ thaihealth


พิธีเปิด 'ศูนย์ความรู้และนวัตกรรม​ด้าน​เด็ก​และ​เยาวชน​' จังหวัด​อุบล​ราชธานี​


จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาอุบลราชธานี โดย โครงการศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายด้านเด็กและเยาวชนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงองค์กรเด็กและเยาวชนในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกันสานพลังในการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี


โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีมีการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติการสำรวจสภาวการณ์ข้อมูลเด็กและเยาวชนโดยมีศูนย์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านเด็กและเยาวชน การขับเคลื่อนการส่งเสริมเด็กและเยาวชน องค์กรเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพ เป็นพลังในการพัฒนาอุบลราชธานีเมืองนักปราชญ์ในฐานะปราชญ์รุ่นเยาว์ การพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดได้มีแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 


เปิด 'ศูนย์ความรู้และนวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน' จ.อุบลฯ thaihealth


ซึ่งในวันที่ 10 มกราคม 2562 นี้ถือเป็นโอกาสดีที่จังหวัดอุบลราชธานีจะได้ประกาศวาระจังหวัดให้จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน และมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนภายใต้ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาลูกหลาน ในงานมหกรรม “ตุ้มโฮม แต้มฮัก” พลังเด็กอุบลเปลี่ยนโลกครั้งที่ 1 ถือเป็นการรวบรวมนวัตกรรม กลไก รูปแบบ การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่นต้นแบบที่จะมานำเสนอและยังมีเวทีวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสส. และ ดร.สุรศักดิ์ เก้าเอี้ยน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งรับชมให้กำลังใจการแสดงจากเด็กและเยาวชน และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกหลานชาวอุบล

Shares:
QR Code :
QR Code