เปิดเวที “ชวนรู้ ชวนเล่น” สร้างสรรค์นวัตกรรมเด็กปฐมวัย สสส.-สกศ.-ยูนิเซฟ เล็งขยายผลต้นแบบทั่วประเทศ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    สกศ.-สสส.-ยูนิเซฟ สานพลังภาคี จัดเวทีวิชาการระดับชาติ ชูแนวคิด “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย” คัด 10 นวัตกรรมเด่น เป็นต้นแบบขยายผลการดูแลเด็กไทยให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2566 ณ รร.อัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เรื่องการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “ชวนรู้ ชวนเล่น สร้างสรรค์ผ่านนวัตกรรมเด็กปฐมวัย” โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย นำไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ปฐมวัยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างมากต่อพัฒนาการของเด็กที่จะเติบโตขึ้นเป็นอนาคตของชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ได้บูรณาการงานร่วมกับ 6 กระทรวงตาม MOU กลุ่มเด็กปฐมวัย การประชุมครั้งนี้ช่วยย้ำให้เห็นคุณค่าของ “การเล่น” ที่เด็กจะเรียนรู้ได้ดีผ่านประสบการณ์ตรง อีกทั้งยังมีนวัตกรรรมใหม่ๆ อาทิ Board Game โค้ดดิ้ง และสื่อการสอนสมัยใหม่จาก สสส. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีกด้วย

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สกศ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ยกกระดับการขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัยในเชิงรุกมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และเล่นอย่างสร้างสรรค์ และได้ร่วมกับ สสส. จัดทำ Website “ปฐมวัยไทยแลนด์” สร้างสื่อโซเชียลเชื่อมต่อภาครัฐ โรงเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครองให้ใกล้กันมากขึ้น โดยสำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สกศ. และภาคีเครือข่ายร่วมสนับสนุนงานวิจัย สถิติ พร้อมเผยแพร่นวัตกรรมที่มีคุณค่าและสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับเด็กปฐมวัย

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า สสส. ให้ความสำคัญกับการสร้างเสริมสุขภาวะประชากรทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย เพราะเป็นวัยสร้างฐานทุนสุขภาพที่ดีตลอดชีวิต จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข พบเด็กปฐมวัยกว่า 30% พัฒนาการล่าช้า มีปัญหาทั้งด้านภาษา การเรียนรู้ โภชนาการ และมีจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงระบบฟื้นฟู ติดตามช่วยเหลือ อีกทั้งสถานการณ์โควิด-19 ยิ่งซ้ำเติมให้เกิดภาวะการเรียนรู้ถดถอย ในภาพรวมไทยมี พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 เพิ่มความเป็นเอกภาพการทำงานของ 6 กระทรวงหลักด้วยกลไกคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 สสส. ร่วมเป็นคณะทำงานสนับสนุนฝ่ายเลขานุการ

ในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อ 4 เป้าหมายหลัก 1.ขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนอย่างน้อย 2 ประเด็น/ปี 2.สนับสนุนด้านวิชาการ 3.มีฐานข้อมูลผลงานวิชาการสำคัญและนวัตกรรมส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยแก่หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง 4.สังคมเกิดความตระหนัก รับรู้ มีส่วนร่วมส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ สกศ. สสส. และยูนิเซฟ สานพลังภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย พร้อมคัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาจัดแสดง 10 นวัตกรรม เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลการดำเนินงานให้กว้างขวางมากขึ้นต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code