เปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ต้นแบบตำบลกู่ จ.ศรีสะเกษ

ที่มา : เว็บไซต์ไทพีอาร์


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


เปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ต้นแบบตำบลกู่ จ.ศรีสะเกษ thaihealth


พล.อ.อ.ประจินฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่ จ.ศรีสะเกษ


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้านต้นแบบตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ซึ่งการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2560 มีศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 200 แห่งทั่วประเทศ ในจำนวนนี้มีศูนย์เรียนรู้ที่มีความโดดเด่นได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบ จำนวน 10 แห่ง สำหรับการขยายผลต่อไป ซึ่งศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ เนื่องจากมีความโดดเด่นในด้านศักยภาพของบุคลากรและผู้นำ ที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้อยู่ใจกลางของชุมชน มีการบริหารงานที่เน้นการทำงานในรูปคณะกรรมการและการพัฒนาเยาวชนเพื่อช่วยเหลืองานในศูนย์เรียนรู้ และมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งนี้ ในพิธีเปิดศูนย์ดังกล่าว ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตและการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี พร้อมด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในตำบลกู่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

Shares:
QR Code :
QR Code