เปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็ก จากภัยโควิด-19

ที่มา : เว็บไซต์มติชนออนไลน์


เปิดศูนย์ช่วยเหลือเด็ก จากภัยโควิด-19 thaihealth


แฟ้มภาพ


กลุ่มเด็กเล็ก ถือเป็นอีกกลุ่มที่ต้องคอยเฝ้าระวังจากโควิด-19 โดยพบเด็กไทยติดโควิด-19 แล้ว 6.5 หมื่นราย นอกจากนี้เด็กหลายคนต้องกำพร้าพ่อแม่ เนื่องจากติดโควิดเสียชีวิต ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งจัดตั้งศูนย์เพื่อให้ความช่วยเหลือ


นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า จากข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงสิงหาคม 2564 พบเด็กไทยติดโควิด-19 แล้ว 6.5 หมื่นราย ส่วนใหญ่ 4.9 หมื่นรายอยู่ทางภูมิภาค และ 1.5 หมื่นรายอยู่ในกรุงเทพฯ อีกทั้งไม่ติดเชื้อแต่ได้รับผลกระทบทางตรงและทางอ้อมจากโควิด-19


พม. โดย ดย.ได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ และยูนิเซฟ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 ทำหน้าที่บูรณาการข้อมูลเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งประเทศ เช่น ผู้ป่วยเด็กกลุ่มเปราะบางที่ยังเข้าไม่ถึงการดูแลรักษา เด็กกำพร้าพ่อแม่เสียชีวิตจากโควิด เด็กที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ไม่มีผู้ดูแล หรือมีแนวโน้มหลุดออกนอกระบบ เพื่อปกป้องช่วยเหลือได้ทันสถานการณ์ในทุกมิติปัญหา


ขณะที่ พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบกับเด็กในหลายด้าน เช่น การเรียนออนไลน์เหมือนถูกตัดออกจากครูและเพื่อนขาดโอกาสในการพัฒนา อีกทั้งในส่วนของเด็กยากจนไม่มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ทำให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง, ความเครียดของครอบครัวจากภาวะตกงานอาจมาลงที่เด็กได้ หรือสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิต ทำให้เด็กได้รับผลกระทบจากการสูญเสียคนที่รัก


อย่างไรก็ตาม มีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากคนในครอบครัวเสียชีวิตประมาณ 5,000 คน และยังมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือพวกเขาให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยทางสถาบันฯ พร้อมเข้าไปพัฒนาสมรรถนะทีมงานและอาสาสมัครให้สามารถปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นได้ และในกรณีที่เด็กยังเหลือร่องรอยบาดแผลจากการสูญเสีย ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างมาก จำเป็นต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม ทางสถาบันก็จะเป็นทีมที่ประสานรับส่งต่อเด็กกลุ่มนี้เพื่อการดูแลระยะยาว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ