เปิดรับสมัครนักศึกษาแข่งสร้าง Application บนมือถือ

เปิดรับสมัครนักศึกษาแข่งสร้าง application บนมือถือ
การพัฒนา application ที่เกี่ยวกับการเงิน (ครั้งที่1 ในปี2557)
เพื่อเป็นการการจุดประกายให้นักศึกษามีความสนใจในการศึกษาพัฒนา application ด้านการเงินมากขึ้น และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรมเมอร์ และผู้มีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน “โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรด้วยการส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อทางการเงินระดับบุคคล“ จึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดประกวดแข่งขันพัฒนา application ที่จะให้ความรู้ และใช้ประโยชน์ในทางด้านการเงินอย่างสร้างสรรค์ ในระดับนักศึกษาปริญญาตรี
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยทีมละ 3-4 คน ประกอบด้วย นักศึกษาจากหลากหลายคณะวิชา อย่างน้อยต้องมาจากสาขาที่เกี่ยวกับการพัฒนา sofeware 1 คน และสาขาวิชาอื่นๆ 1 คน
กติกาและวิธีการแข่งขัน
จัด camp ในกรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านมาให้ความรู้แก่ผู้สมัคร (3 วัน) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าที่พักและอาหาร ตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม
 • เทคนิคการออกแบบกราฟิก layout ที่จะทำ application มีความน่าสนใจ และใช้งานง่าย
 • ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลคนขั้นต้น
 • ความรู้ด้านการลงทุนขั้นต้น
 1. ให้เวลาแต่ละทีมพัฒนาโครงงานหรือต้นแบบ (3-4 สัปดาห์)
 2. แต่ละทีมนำผลงานในการพัฒนาเสนอคณะกรรมการ ซึ่งจะแนะแนวทางที่จะปรับปรุงเนื้อหา และหรือ application และจะคัดเลือกผู้เข้ารอบ 5 ทีม
 3. ให้เวลาแต่ละทีมที่เข้ารอบกลับไปพัฒนาต่อยอดเป็น application ที่สมบูรณ์ (1-2 สัปดาห์)
 4. ทีมที่ผ่านรอบ 1 นำผลงานในการพัฒนาเสนอคณะ กรรมการ ซึ่งจะแนะแนวทางที่จะปรับปรุงเนื้อหา และ /หรือ application และใช้เวลาปรับแต่งอีก 1 วัน
 5. ตัดสินคัดเลือกผู้ชนะเลิศ และ รอง 2 ทีม
กำหนดการ
 • รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2557
 • เข้าแคมป์อบรม 22 – 24 มีนาคม 2557
 • นำเสนอ mock up หรือ sofeware รอบที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2557 กรรมการตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบ 5 ทีม
 • นำเสนอผลงานสมบูรณ์พร้อมใช้ วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2557
การตัดสิน
 • พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์
 • ใช้งานได้จริง ใช้งานง่าย
 • เนื้อหาที่เป็นประโยชน์ทางการเงิน
รับสมัครเพียง 150 ทีมเท่านั้น หากมีผู้สมัครเกิน คณะกรรมการจะพิจารณาจาก ประวัติการเรียนและการทำกิจกรรมของผู้ร่วมทีมแต่ละคน
ดูรายละเอียด และ download application ได้ที่
www.piggybanks.co หรือ โทร. 08-5123-1100, 08-5149-4592
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
Shares:
QR Code :
QR Code