เปิดมุมมอง…รู้เท่าทันโรคติดต่ออุบัติใหม่

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง เผย ในพื้นที่รับผิดชอบมีอุตสาหกรรมอยู่มากมาย จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งมีผลกระทบต่อร่างกายของประชาชน การดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นหนทางที่จะทำให้เกิดความปลอดภัย

นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า จากสภาพโดยรวมของพื้นที่ซึ่งปกคลุมไปด้วยมลพิษ โอกาสที่ประชาชน จะเจ็บป่วยจึงมีสูง การแพร่ระบาดของโรคกระจายตัวได้เร็วจากความแออัดของชุมชน แต่ถ้าหากเรามีการวางแผนจัดการที่ดีมีทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ หรือแม้แต่อาสาสมัคร ไว้คอยดูแลเราก็สามารถรับมือกับการแพร่ระบาดได้ กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงจัดโครงการ “มาบตาพุดรู้เท่าทันโรคติดต่ออุบัติใหม่” โครงการดังกล่าวได้ทำการคัดเลือกประชาชนในแต่ละชุมชนทั้งหมด 38 ชุมชน จำนวน 100 คนให้เข้ารับการอบรมความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ เมื่อเกิดโรคติดต่อขึ้นแล้วในชุมชนสามารถแจ้งข่าวและให้คำแนะนำในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในเบื้องต้นได้

โรคติดต่ออุบัติใหม่ หรือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ในความหมายคือโรคติดเชื้อชนิดใหม่ ๆ ที่มีรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในระยะประมาณ 20 ปี ที่ผ่านมา หรือโรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่จะพบมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ รวมไปถึงโรคที่เกิดขึ้นใหม่ในที่ใดที่หนึ่ง หรือโรคที่เพิ่งจะแพร่ระบาดเข้าไปสู่อีกที่หนึ่ง โดยองค์การอนามัยโลกได้ให้นิยามโรคติดต่ออุบัติใหม่ว่าเป็นโรคติดต่อที่มีอุบัติการณ์ในมนุษย์เพิ่มสูงขึ้นมากในช่วงที่เพิ่งผ่านมา หรือมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ โดยมีกลุ่มโรค 5 กลุ่มด้วยกันคือ 1.โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อใหม่ 2.โรคติดต่อที่พบในพื้นที่ใหม่เป็นโรคที่มาจากประเทศหนึ่งแพร่ระบาดไปอีกประเทศหนึ่งหรือข้ามทวีป

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด กล่าวต่อว่า 3.โรคติดต่ออุบัติซ้ำคือโรคติดต่อที่เคยระบาดในอดีตและสงบไปนานแล้วแต่กลับมาระบาดอีก เช่นกาฬโรค 4. เชื้อโรคดื้อยา และ 5.อาวุธชีวภาพโดยการใช้เชื้อโรคหลายชนิดผลิตเป็นอาวุธ เช่น เชื้อแอนแทรกซ์ ไข้ทรพิษ ส่วนการป้องกันตนเองจากภาวะเจ็บป่วยได้ด้วยการรักษาร่างกายให้แข็งแรง เพื่อให้เกิดภูมิต้านโรคโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย การพักผ่อน และผ่อนคลายความเครียด การบริหารจิต งดสิ่งเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code