เปิดพื้นที่เพื่อผู้สูงวัยปลูกผัก ปฏิบัติธรรม

ปัจจุบันมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย พยายามใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า บางแห่งมีการรวมตัวกัน เพื่อทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่นเดียวกับ ชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านไทเทยิ่น เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ สมาชิก76 คนใช้ชีวิตแบบพอเพียงทำโครงการ พืชผักสมุนไพร วัยชรา ใฝ่หาธรรมะ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แต่เดิมหมู่บ้านไทเทยิ่นมีการปลูก ไม้กระถางประดับตลอดแนวริมคลองปากทางเข้าหมู่บ้าน ช่วยให้หมู่บ้านเป็นระเบียบ น่าอยู่จากจุดเริ่มนี้นำไปสู่การพูดคุย จนมีข้อสรุปว่าน่าจะเปลี่ยนจากการปลูกไม้ประดับมาปลูกพืชผักสมุนไพรแทน

สมพร พะยอมใหม่ ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านไทเทยิ่น เริ่มจากชักชวนสมาชิกปลูกพืชผักสมุนไพร เพราะเห็นว่าสมาชิกบางรายเจ็บป่วยเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิต ไขมันในเส้นเลือด และหัวใจ ซึ่งการปลูกพืชผักช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และช่วยให้ชีวิตปลอดภัยจากโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เพราะยาแผนปัจจุบันบางตัวมีผลกระทบข้างเคียง ต่อร่างกาย แต่พืชผักสมุนไพรถ้ารู้จักใช้ให้ถูกต้องจะไม่มีผลข้างเคียง จึงส่งเสริมให้ปลูกตั้งแต่ สะระแหน่ กะเพรา มะกรูด ย่านาง มะตูม และวอเตอร์เครส ฯลฯ

ส่วนในด้านจิตใจ ก็สนับสนุนให้ศึกษาปฏิบัติธรรม โดยพาสมาชิกไปอบรมที่ธรรมสถาน- วิโมกสิวาลัย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อให้เรียนรู้เรื่องธรรมะ รวมถึงการนั่งสมาธิ เดินจงกรมให้ถูกต้อง ซึ่งการอบรมธรรมะ ทำให้สมาชิกบางคน จากที่เก็บตัวอยู่แต่ ในบ้าน ไม่มีเพื่อน ปรับเปลี่ยนตัวเองมีความสุขมากขึ้น เมื่อได้ออกมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้าน

ถ้าผมมีเวลาก็จะนั่งสมาธิ ในวันสำคัญทางศาสนาก็เข้าวัด ฟังธรรม” จรัส ทรัพย์มูล นายทะเบียนชมรมผู้สูงอายุหมู่บ้านไทเทยิ่น เห็นว่า การปลูกพืชผักสมุนไพร ช่วยให้ผู้สูงวัย ได้ออกกำลังกาย เมื่อมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน จึงเกิดความสบายใจสุขภาพแข็งแรง นี่คือ การเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงวัยได้แสดงพลังอย่างมีคุณค่า                                                  

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
Shares:
QR Code :
QR Code