เปิดพื้นที่การเรียนรู้..รองรับคุณธรรมเด็กไทย 5.0

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เปิดพื้นที่การเรียนรู้..รองรับคุณธรรมเด็กไทย 5.0 thaihealth


จัดโครงการ "ไทยแลนด์ ซูเปอร์ แคมป์" (THAILAND SUPER CAMP) 'เปิดพื้นที่การเรียนรู้รองรับคุณธรรมเด็กไทย 5.0'


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคม มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดโครงการ "ไทยแลนด์ ซูเปอร์ แคมป์" (THAILAND SUPER CAMP) ภายใต้โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมายด์เซ็ท "คุณธรรมเด็กไทย 5.0" ด้วยการปรับกระบวนทัศน์ทั้ง 5 ข้อ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ หวังดึงเยาวชนออกจากหน้าจอช่วงปิดเทอม และสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้พร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ


แม้ว่า การปิดเทอมในเดือนตุลาคมเป็นการปิดเทอมกลางภาค จะมีระยะ เวลาสั้น แต่การที่พวกเขาได้มีกิจกรรม ที่ดีและสร้างสรรค์มารองรับให้เกิดการได้เรียนรู้ทำให้เวลาสั้นๆ นี้ มีคุณค่า และอาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นได้ในภายภาคหน้าอย่างคาดไม่ถึงทีเดียว


เปิดพื้นที่การเรียนรู้..รองรับคุณธรรมเด็กไทย 5.0 thaihealth


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า การที่ สสส. ส่งเสริมให้เด็กไทยได้มีพื้นที่การเรียนรู้เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็เพื่อช่วยให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้มีโครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์ตลอดมาในช่วงปิดเทอม โดยได้รับความร่วมมือจากทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จนเกิดพื้นที่สร้างสรรค์ ที่กระจายทุกภูมิภาคถึง 450 กิจกรรม ที่จะเป็น การเสริมสร้าง "วิชาชีวิต" ให้กับเด็กๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กไทยหลายคนขาดหายไป ดังนั้น กิจกรรมช่วงปิดเทอมนี้จึงเป็น "นาทีทอง" ที่เด็กจะได้เรียนรู้มากกว่าสิ่งที่เรียนจากตำรา ค่ายกิจกรรมต่างๆ นี้จึงถือเป็น ช่องทางหนึ่งที่เปิดให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะชีวิตโดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ที่จะสามารถต่อยอดไปยังทักษะการแบ่งปัน การมีวินัย สุจริต และมีความรับผิดชอบ ที่ล้วนเป็นรากฐานของเยาวชนที่มีคุณภาพทั้งสิ้น


เปิดพื้นที่การเรียนรู้..รองรับคุณธรรมเด็กไทย 5.0 thaihealth


สำหรับค่าย "ไทยแลนด์ ซูเปอร์ แคมป์" เป็นค่ายที่นำการผสมผสานเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้สมัยใหม่ เป็นการฝึกกระบวนการคิดแก้ปัญหา พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านสังคม และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมเข้ากับความสนุกสนานท้าทายในสไตล์ที่เยาวชนชื่นชอบ พร้อมทั้งสอดแทรกกระบวนคุณธรรมเด็กไทย 5.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ ในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่จะสอนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ พร้อมสื่อสารไปยังครอบครัวและสังคม ให้มีความพร้อมในการ เป็นตัวอย่างของเยาวชนต้นแบบ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์และสุจริต


เปิดพื้นที่การเรียนรู้..รองรับคุณธรรมเด็กไทย 5.0 thaihealth


คุณอิศวัชร์ ปิ่นทอง หรือ "ครูมาย" ผู้อำนวยการโครงการ "ไทยแลนด์ ซูเปอร์ แคมป์" กล่าวถึงสิ่งที่เด็กจะได้เรียนรู้ในค่ายว่า ทางค่ายจะมีการแบ่งกิจกรรมเป็นหลักสูตร ได้แก่ 1.Active Heart เป็นการส่งเสริมการ กล้าแสดงออก สร้างภาวะผู้นำ 2.White Heart เป็นการฝึกสมาธิและสติ สอดแทรกกิจกรรม ที่ปลูกฝังความซื่อสัตย์ 3.Smart Heart สร้างพลังบวกในตัวและการสื่อสารด้วยความคิดสร้างสรรค์ 4.Thai Heart กิจกรรมทัศนศึกษา วัฒนธรรมไทย สอดแทรกเรื่องราวความพอเพียง 5.Giving Heart สร้างแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงสังคม โดยแต่ละหลักสูตรจะช่วยหล่อหลอมให้เด็กรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย เป็นคนดีมีคุณธรรม พร้อมใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างมีความสุข และเป็นการปลูกฝังภาวะผู้นำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ฝึกฝนการแก้ปัญหาในสภาวการณ์ต่างๆ อย่างเป็นระบบ ให้แก่พวกเขาพร้อมส่งเสริมการ ดูแลสุขภาพร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ เพื่อนำไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ในอนาคต


เปิดพื้นที่การเรียนรู้..รองรับคุณธรรมเด็กไทย 5.0 thaihealth


สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม "คุณศิวพร เทพไชย" คุณแม่ของน้องเคท-เด็กหญิงณัชทิพ ขุนหมื่น อายุ 11 ปี จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กล่าวถึงเหตุผลที่ให้ลูกร่วมกิจกรรมครั้งนี้ว่า ปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่ติดมือถือ ติดเกม เป็นเรื่องที่น่าหนักใจของพ่อแม่หลายคน ซึ่งการจะให้ลูกออกห่างจากสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องยากเพียงให้เขาได้ทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆ เพราะการเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้ด้านวิชาการ โดยก่อนปิดเทอมได้ลองเข้าไปดูเว็บไซต์ที่รวบรวมค่ายเด็กว่ามีค่ายอะไรที่น่าสนใจบ้าง จนได้พบ "ไทยแลนด์ ซูเปอร์ แคมป์" ซึ่งความน่าสนใจของค่ายคือ การปลูกฝังเรื่อง ความพอเพียง คุณธรรม วินัย สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 6 วันของค่ายนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่คุ้มค่าให้ลูกได้เรียนรู้


เปิดพื้นที่การเรียนรู้..รองรับคุณธรรมเด็กไทย 5.0 thaihealth


ในส่วนตัวของ เด็กหญิงณัชทิพ ขุนหมื่น น้องเคท เผยว่า เป็นคนชอบทำกิจกรรม และรู้สึกว่าการได้เข้าค่ายเป็นการเปิดโลกให้กับเราได้เห็นอะไรมากกว่าที่เราเรียน ได้เพื่อนใหม่ และได้ฝึกตนเองให้มีวินัยรู้จักกาลเทศะเมื่อต้องอยู่กับผู้อื่น ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ย้ำเสมอว่าเราต้องรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สำหรับเพื่อนๆ ที่มองว่าการเข้าค่ายเป็นเรื่องน่าเบื่อ อยากให้ลองเข้าร่วมดู และจะพบว่าเราสามารถใช้เวลาว่างให้สนุกและมีประโยชน์ได้ด้วยค่ะ


สามารถติดตามกิจกรรมภายใต้ โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ ได้ที่ https://happyschoolbreak.com/

Shares:
QR Code :
QR Code