เปิดพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


เปิดพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน thaihealth


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ดึงแกนนำนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนสตูล ลดปัญหาอุบัติเหตุ


วันนี้ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมกาหลง อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน โดยมีนายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และมีส่วนราชการ หน่วยงาน คปภ.สตูล บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย จำกัด สาขาสตูล สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล ฝ่ายปกครองจังหวัดสตูล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชน 150 คนเข้าร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนอาสาเยาวชนคนต้นแบบความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสตูล และกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย


เปิดพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน thaihealth


นางสาวสุนารี บุญชุบ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาเยาวชนต้นแบบความปลอดภัยทางถนน จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลคลองขุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. โดยมีการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้จึงเป็นการดึงแกนนำเยาวชนในสถานศึกษา ร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการจราจร เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและลดปัญหาอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียในพื้นที่


นายโชติ ชินอรรถพร นายกเทศมนตรีตำบลคลองขุด กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล มีการใช้ยานพาหนะเพิ่มขึ้น อุบัติเหตุจึงเป็นปัญหาสำคัญในลำดับต้นๆ ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ทั้งเยาวชนและประชาชน ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท ขาดระเบียบวินัย ไม่มีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนน และที่สำคัญ คือ การไม่เคารพกฎจราจร จึงทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน


ดังนั้น เทศบาลตำบลคลองขุด ได้ตระหนักถึงปัญหาสำคัญเหล่านี้ และถือเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญในการใช้รถใช้ถนน และเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน รวมไปถึงลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด และจะเป็นแนวทางให้คนทุกกลุ่ม ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาเคารพกฎจราจรมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นเครือข่ายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มอื่น ๆ ในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code